Integritetspolicy för marknadsföring

Information om behandling av personuppgifter

  • Dela:

Kameo Svensk Filial org.nr 516410-0454 (”vi”, ”oss” och ”vår”), med postadress Brahegatan 30, 114 37 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Personuppgifter som vi behandlar om dig

Du har fått en kopia av detta dokument därför att vi behandlar följande typer av personuppgifter om dig:

  • Namn
  • Mailadress
  • Telefonnummer

Uppgifterna behandlas med stöd av vårt berättigade intresse av att marknadsföra våra tjänster till dig i din yrkesmässiga roll (d.v.s. inte i egenskap av konsument). Vi använder endast personuppgifterna för detta ändamål.

Vi har antingen samlat in uppgifterna från dig i samband med tidigare låneansökan, genom egen research i öppna källor på internet eller från annan befintlig låntagare/i samband med nätverkande i branschen.

Tredje part som kan få tillgång till dina personuppgifter

Dina personuppgifter delas med vår leverantör för automatiska utskick av e-postmeddelanden. Därutöver kan dina personuppgifter komma att delas med andra bolag inom Kameo-koncernen (dock enbart för ändamål som är förenliga med vad som angivits ovan).

Överföring av personuppgifter till tredje land

Vi och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger antingen ett beslut från kommissionen om att tredjelandet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder som säkerställer att dina rättigheter skyddas. Om du vill få en kopia av handlingar som visar de eventuella skyddsåtgärder som vi har vidtagit för att säkerställa skyddet för dina personuppgifter eller information om var dessa gjorts tillgängliga kan du få detta genom att kontakta oss. Kontaktuppgifter finner du längst ned i detta dokument.

Lagringstid

Vi sparar dina personuppgifter i ett år från insamling, såvida du inte valt att samtycka till fortsatt användning av dina personuppgifter. I så fall är ditt samtycke den rättsliga grunden för vår fortsatta behandling. Vi kommer då att spara dina uppgifter tills dessa att du återkallar ditt samtycke eller på annat sätt meddelar att du inte vill att vi sparar dina uppgifter. Ett återkallat samtycke saknar verkan för redan utförd personuppgiftsbehandling.

Dina rättigheter

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig (registerutdrag) samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter.

Under vissa förutsättningar har du även rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. Du har även under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska Integritetsskyddsmyndigheten (Datainspektionen) eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

Kontakta oss

Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du göra detta genom att kontakta oss via telefonnummer 010-483 58 80 eller genom att skicka ett mejl till helpdesk@kameo.se.

Kameos Dataskyddsombud

Amalie G. Eriksen
amalie@kameo.no
+47 95 20 07 62