Integritetspolicy låntagare

Här kan du som låntagare ta del av Kameo Svensk Filials information om hur personuppgifter som du lämnar nu och under medlemskapets gång kommer att hanteras.
Motsvarande policy för långivare finner du på denna sida.

 • Dela:

Vad beskriver denna integritetspolicy?

Kameo Svensk Filial, org.nr 516410-0454, Brahegatan 30, 114 37 Stockholm, Sverige (”vi”, ”vår” eller ”oss”) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter inom ramen för vår låneförmedlingstjänst. Genom denna integritetspolicy vill vi informera dig vars personuppgifter vi behandlar p.g.a. din koppling till en juridisk person som ansökt om eller förmedlats ett lån. Denna koppling består typiskt sett i att du är borgensman, firmatecknare eller verklig huvudman för en juridisk person som är låntagare eller potentiell låntagare. Vi kan även komma att samla in personuppgifter om personer med någon annan typ av koppling till låntagare/potentiella låntagare. Det gäller framförallt personer vars personuppgifter förekommer i dokument som skickats in som underlag för att vi ska kunna göra en kreditbedömning av låntagaren. Även personuppgifter om denna krets av personer hanteras i enlighet med denna integritetspolicy.

Vid frågor eller synpunkter på vår personuppgiftshantering eller om du vill utöva dina rättigheter enligt personuppgiftslagstiftningen är du välkommen att kontakta Kameo genom att ringa 010-483 58 80 eller skicka ett mail till helpdesk@kameo.se.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Handläggning av låneansökan

Handläggningen av en låneansökan sker i flera steg som innebär att vi samlar in personuppgifter. Det är inte möjligt för oss att specificera exakt vilka personuppgifter som samlas in eftersom att det kan variera beroende på vilka handlingar som skickas in till oss. I det följande redogör vi därför på en övergripande nivå för de steg i ansökningsprocessen som innebär insamling av personuppgifter.

Första kontakten

När företrädare för en juridisk person kontaktar oss för att göra en låneansökan genom telefon, e-post eller webbformulär på Kameo.se kommer vi att samla in följande personuppgifter om den person som gör kontaktar oss:

 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer

Kreditupplysningar

Vi kommer i detta skede även att genomföra en kreditupplysning på den person som gör ansökan och på den juridiska person som ansökan avser. Vi inhämtar således kreditinformation om den fysiska person som gör själva ansökan. Även kreditupplysningen på den juridiska personen kan innehålla personuppgifter i form av bl.a. namn på firmatecknare och verkliga huvudmän för den juridiska personen.

Intervjuer

Nästa steg i ansökningsprocessen är att vi genomför intervjuer med t.ex. kunder till den potentiella låntagaren. Syftet med intervjuerna är att skapa en bild av om den potentiella låntagaren har framgångsrika projekt bakom sig. Av naturliga skäl kommer vi genom intervjuerna att samla in de personuppgifter som intervjupersonen ger oss om t.ex. företrädare för låntagaren. Intervjuerna innebär typiskt sett även att vi kommer att hantera namn och kontaktuppgifter för intervjupersonerna.

Dokumentation

Vi kommer att begära in underlag (t.ex. projektplan, projektkalkyl, årsredovisningar, kopior av relevanta avtal och försäkringar, relevanta tillstånd m.m.) som används för att genomföra kreditanalys. Detta material kan innehålla personuppgifter om personer med olika typer av kopplingar till den potentiella låntagaren (t.ex. om firmatecknare, verkliga huvudmän och personer med nyckelposition i företaget). Vi hämtar även in referenser för nyckelpersoner hos den potentiella låntagaren och relaterade bolag av betydelse i det enskilda fallet (t.ex. byggbolag). Vi kommer därför att hantera de personuppgifter om sådana nyckelpersoner som referenspersonerna ifråga delger oss.

Kreditupplysningar kommer (utöver vad som framgår ovan) under handläggningen även att genomföras avseende den potentiella låntagarens styrelse, ägare och firmatecknare samt eventuella borgensmän. Vi inhämtar således kreditinformation om dessa personer.

Ingångna avtal och lagring av dokumentation

Om ett lån förmedlas kommer firmatecknare för låntagaren tillsammans med eventuella borgensmän att underteckna ett låneavtal. Avtalet tillsammans med bilagor ang. säkerheter, dokumentation om låneerbjudande och avstämningsdokument kommer att sparas av oss. Dessa dokument innehåller bl.a. namn, personnummer och adress för firmatecknare och borgensmän.

Särskilt om verkliga huvudmän

Vi kommer att begära in följande typer av personuppgifter om potentiella låntagares verkliga huvudmän (och/eller handlingar som innehåller sådana personuppgifter):

 • Personnummer
 • Adress
 • Sysselsättning
 • Medborgarskap
 • Svar på känn din kund-frågor och bekräftelse att du inte är en person i politiskt utsatt ställning (PEP)
 • Kopia på pass alternativt körkort

För vilka ändamål behandlar vi personuppgifter om personer med koppling till låntagare?

För att tillhandahålla låneförmedlingstjänster

För följande ändamål vars uppfyllande innebär hantering av personuppgifter om personer med koppling till låntagare (t.ex. verkliga huvudmän, firmatecknare, borgensmän och nyckelpersoner) behandlar vi personuppgifter på grund av vårt berättigade intresse av att kunna ingå, fullgöra och administrera avtalsförhållanden med låntagaren och för att kunna förmedla lån:

 • Administration av låneansökan och eventuellt avtalsförhållande med låntagaren
 • Identitetskontroll
 • Kreditupplysning avseende låntagaren* samt dess styrelse, ägare och firmatecknare
 • Kreditupplysning avseende borgensmän
 • Förmedling av lån
 • Tillhandahålla kundservice
 • Hantera transaktioner och transaktionshistorik
 • Fastställa behörighet att företräda företag

*Kreditupplysning på låntagaren innehåller personuppgifter om bl.a. företagets firmatecknare och verkliga huvudmän.

För att uppfylla skyldigheter enligt lag

För att uppfylla skyldigheter enligt lag behandlar vi även personuppgifter om verkliga huvudmän avseende låntagare för följande ändamål:

 • För att uppfylla gällande lagkrav på kundkännedom och för att förhindra, upptäcka och utreda penningtvätt, terroristfinansiering och bedrägeri

För att uppfylla skyldigheter enligt lag behandlar vi personuppgifter om företrädare för låntagare som vi samlat in under handläggningen av låneansökan och eventuella uppgifter som samlats in under låneavtals löptid. Det sker för följande ändamål:

 • För att efterleva bokföringslagstiftningen
 • För att uppfylla rapporteringsskyldighet till myndigheter (t.ex. skattemyndighet, polismyndighet och kronofogdemyndighet)
 • För att efterleva annan från tid till annan gällande lagstiftning som omfattar verksamhet med tillstånd som betalningsinstitut och att tillhandahålla betaltjänster

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Personuppgifter om personer med koppling till låntagare kommer att behandlas av Kameo Svensk Filial samt relevanta bolag i koncernen. Personuppgifterna kommer även att hanteras av våra IT-leverantörer.

Vi lämnar även ut personuppgifter till myndigheter som t.ex. Skatteverket för att uppfylla våra skyldigheter enligt lag. För att kunna genomföra kontroll av att verkliga huvudmän inte förekommer på sanktionslistor eller är personer i politiskt utsatt ställning kommer ett företag som genomför sådan screening att ges tillgång till personernas namn och personnummer.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter som vi hanterar mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, röjande, ändring och förstöring. I de fall en extern leverantör hanterar personuppgifter på uppdrag av oss har vi ingått avtal med leverantören som säkerställer ett adekvat skydd för personuppgifterna.

Var behandlas mina personuppgifter?

Vi behandlar som huvudregel endast personuppgifter inom EES. I de fall informationen behandlas utanför EES görs detta endast i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar bara personuppgifter så länge de behövs för de ändamål som de samlades in för. I många fall behandlar vi uppgifter huvudsakligen för att fullgöra lagkrav. I dessa fall är det lagstiftningen ifråga som styr hur länge berörda uppgifter sparas. I vissa fall kan du ha rätt att påverka hur länge dina personuppgifter behandlas. Följande lagringstider gäller som utgångspunkt:

 • Namn, e-postadress, telefonnummer, personnummer, adress, sysselsättning, medborgarskap, svar på känn din kund-frågor och bekräftelse att du inte är en person i politiskt utsatt ställning (PEP) och kopia på pass alternativt körkort, som behandlas för att uppfylla gällande lagkrav på kundkännedom och för att förhindra, upptäcka och utreda penningtvätt, terroristfinansiering och bedrägeri sparar vi i minst fem år.
 • Namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer på låntagare och borgensmän, låneavtal, säkerhetsavtal, låntagarens bankuppgifter och transaktionshistorik behandlas för att uppfylla krav enligt bokföringslagstiftning och sparas i upp till tio år.
 • Namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer på låntagare och borgensmän, låntagarens bankuppgifter, transaktionshistorik, personuppgifter som förekommer i kreditupplysningar, dokumentation och personuppgifter inhämtade genom intervjuer som behandlas som ett led i att ingå, fullgöra och administrera avtalsförhållanden och för att förmedla lån sparas i upp till tio år efter avslutat avtalsförhållande mot bakgrund av den generella preskriptionstiden på tio år för rättsliga anspråk. Detta för att vi ska kunna försvara och göra gällande eventuella rättsliga anspråk.

Hur kan du påverka vår behandling av dina personuppgifter?

Personer vars personuppgifter vi behandlar har rätt att när som helst invända mot användning av uppgifterna för direktmarknadsföring. I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning föreligger även rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter. Om du vill ha sådan information kan du begära detta genom att kontakta oss per post eller e-mail. Våra kontaktuppgifter framgår ovan. Det enklaste sättet att få tillgång till de uppgifter vi har lagrade om dig är att ladda ned dem i inloggat läge på vår webbsida.

Om vi behandlar personuppgifter om dig har du under vissa förutsättningar även rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. Du har också rätt att inge klagomål till svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

 

Du har även rätt att under vissa förutsättningar få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Kameos Dataskyddsombud

Amalie G. Eriksen
amalie@kameo.no
+47 95 20 07 62