9% årsränta | Riskbetyg C | Fastighetsutvecklare söker rörelsekapital för fortsatt utveckling av ett bostadsrättsprojekt Avslutad

Uppdatering 2018-11-23

Hej Kameos investerare i Sulitelma-lånet,

Jag har idag emottagit en uppdatering från konkursboet att budet uppnår 37,6 MSEK. Första utkastet av köpeavtalet är utskickat till köparen. Alla involverade parter har en förhoppning om att affären ska gå igenom under nästkommande vecka, om inget oväntat tillstöter. Kameos investerare förväntas återfå hela lånet återbetalat och det ligger i alla parters intresse att tillbakabetalningen sker under 2018.

Bästa hälsningar
Vanja Eriksson, VD

Update 2018-11-23

Dear Kameo investors in the Sulitelma loan,

I have received the latest update and the offer is 37,6 MSEK. The first draft of the purchase agreement has been sent out to the interested buyer and all parties are hoping to close the deal next week. If nothing unexpected arises, Kameos investors will get fully refunded and it is of all parties interest that Kameos loan is repaid within 2018.

Best Regards
Vanja Eriksson, CEO

Uppdatering 2018-11-02

Utöver den annonsering som skett i Dagens Industri, Objektvision.se och Blocket.se har konkursboet också gått ut med e-post till ca 150 intressenter.

Några intressenter har avhörts och bett om att få se fastigheterna.

Konkursboet har fått information från några intressenter om att de avser att lägga anbud inom den frist (9 november) som är uppsatt.

Objekt återfinns här: https://objektvision.se/Beskriv/189014447?IsRanking=True 

Update 2018-11-02

The Sulitelma property has been advertised in e g Dagens Industri, Objektvision.se and Blocket.se but also via email to approximately 150 interested parties. Several has requested to visit the property. To our knowledge there are several potential buyers that will make a bid no later than on November 9th.

Statusuppdatering 2018-10-12

For English, please read here.

På svenska, vänligen läs här.

Statusuppdatering 2018-09-27

Beslut om underhandsförsäljning är taget och försäljningsmaterial håller på att sammanställas. När materialet är klart startar försäljningen. Wistrand Advokatbyrå som är en affärsjuridisk fullservicebyrå hanterar underhandsförsäljningen (d.v.s. försäljning på annat sätt än genom auktion).

Statusuppdatering 2018-08-27

Vi på Kameo har löpande kontakt med konkursförvaltaren och vi kan meddela att de hoppas på att kunna starta försäljningen i september månad. Vi får en kontakt så fort datumet är satt och då meddelar vi även detsamma på plattformen.

Statusuppdatering 2018-06-27

Försäljning påbörjas efter semestern. Redan nu finns anmälda intressenter som meddelat intresse. Vi återkommer med en ny uppdatering så fort försäljningen startar.

Statusuppdatering 2018-06-08

Kameo har fått en uppdatering av konkursförvaltaren och de förbereder försäljning. De tar emot intresseanmälningar redan nu. Vi avvaktar förvaltarens process med att se om det finns återvinningsbar pant. När detta är avklarat startar försäljningen.

Statusuppdatering 2018-05-02
Osäkra fordringar
Konkursförfarande Ansökan 2018-04-12
Utsedd konkursförvaltare Wistrand Advokatbyrå
Lånets förfallodatum 2018-03-25
Status Förvaltaren upprättar en konkursbouppteckning. Därefter påbörjas realisering av säkerheter.
Förfallet belopp SEK 5,000,000
Förfallna månadsräntor Löper under konkursen fram till att utdelningsförslag upprättats*
  Säkerhet 2: prioritets pant i fastighet och
moderbolagsborgen.
Försäljning kan ske via underhandsförsäljning** eller via exekutiv auktion. Beslutas under konkursbouppteckning.

*När det gäller prioriterade fordringar är det avtalad ränta som gäller så både månadsränta och dröjsmålsränta ges utdelning för i den mån boets medel räcker till det.

**Underhandsförsäljning kan vara försäljning genom mäklare

Kameo har träffat utsedd konkursförvaltare på Wistrand Advokatbyrå för att representera Kameos investerares intressen och bidra till konkursbouppteckningen. 
Nu sker en sedvanlig utredning från konkursförvaltarens sida. Kameo kommer att tillvarata investerarnas intressen under hela förfarandet och vi återkommer löpande med uppdateringar. Konkursförvaltarens viktigaste uppgift är att omvandla konkursgäldenärens tillgångar till pengar som sedan skall betalas ut till borgenärerna. 

Ingen kan sätta exakta tider men realisering av pant i fastighet (Kameos investerare har pant) skall utföras skyndsamt och behållningen av försäljningen förskottsbetalas till borgenärerna. Hur snabbt det går hänger främst ihop med försäljningstiden. Vi återkommer med mer information när försäljningen påbörjas.

Vill du veta mer om hur en konkursprocess ser ut kan du läsa mer om det här 

  • Dela: