9% årsränta | Riskbetyg C | Fastighetsutvecklare söker rörelsekapital för fortsatt utveckling av ett bostadsrättsprojekt Avslutad

Uppdatering 2019-07-01

Långivare i lån 1942,

Första steget av Bevakningsförfarandet är nu slutfört och alla kreditorer har framfört sina krav till Tingsrätten. Den totala skulden till konkursboet uppgår till SEK 74 558 549,62, inkluderat krav från företagets aktieägare. Konkursförvaltaren, på uppdrag av Tingsrätten, har fått klartecken att lösa majoriteten av fordringarna från kreditorer. I det inkluderas Kameos fordring. Konkursförvaltaren har getts anstånd till 31 augusti att komma överens med berörda kreditorer.

Även fortsättningsvis kommer Kameo att företräda långivarna som långivarombud och har en kontinuerlig dialog med utsedd konkursförvaltare. Vi arbetar tätt tillsammans med Kameos juridiska ombud Harvest för att komma i mål med förhandlingarna skyndsamt. Informationen som nått oss uppger att fastigheten som Kameos långivare har pant i har blivit såld för ca SEK 37 000 000. Denna summa innebär att långivarna kommer att få full återbetalning för lånet. En återbetalning kan inte förväntas inkomma till Kameo förrän processen är helt avslutad, vilket preliminärt är satt till september.

English translation:
The first stage of the claims process has now been completed, and all creditors have filed their claims with the court. A total of SEK 74 558 549,62 have been submitted as claims against the bankruptcy estate, including claims made by the company's shareholders. In accordance with the administrator's request, the administrator has been appointed by the court to settle the large majority of the claims with the creditors. This includes Kameo's claim. The administrator has been granted until 31 August to agree the amounts with each of the creditors.
 
Through the negotiations Kameo continues to act as agent for the crowd investors, and has a close dialogue with the administrator. We are working together with our legal counsel Harvest to complete the negotiations successfully and as quickly as possible. Our understanding is that the property serving as security for the crowd investors has been sold for approximately SEK 37 000 000. This amount would secure crowd investors full repayment of the loan. Repayment can however not be expected until the proceedings are finalised, which we expect will happen in September.

Uppdatering 2019-04-09

Konkursförvaltaren har muntligen informerat Kameo om att ett bevakningsförfarande skall äga rum där rätten har för avsikt att bekräfta alla kreditorernas fordringar. Kameo kommer i samband med detta förfarande att göra anspråk på den sammantagna säkerheten. Processen har formellt ännu inte inletts men troligtvis kan ett slutgiltigt beslut inte lämnas förrän efter sommaren. Utbetalningar av hela eller delar av kravet kan komma innan processen är helt avslutad.

Uppdatering 2019-03-12

Kameo har fått besked om att konkursadvokaterna börjat med att se över förskottsbetalningar men det är många parter som är inblandade och de kan idag inte ge tidsangivelser. Som vanligt meddelar vi när uppdateringar inkommer.

Uppdatering 2019-01-16

Kameo har mottagit besked om att förskottsbetalningar kommer att ske i början av Mars-månad.      

Uppdatering 2018-12-12

Hej Kameos investerare i Sulitelma-lånet,

Idag 2018-12-12 har avtalet undertecknats och handpenning är erlagd. Om cirka en månad skall köpeskillingen betalas. Återbetalningen till långivarna i detta lån skall göras skyndsamt i samband med tillträdet. Köpeskillingen skall enligt besked från konkursboet täcka hela lånet inklusive räntor.

Bästa hälsningar
Vanja Eriksson, VD

Update 2018-12-12

Dear Kameo investors in the Sulitelma loan,

Today 2018-12-12 the agreement has been signed and a down payment has been administrated. In approximately a months’ time the purchase price will be paid in full. The repayment to the investors in this loan will be rushed in conjunction to the final transaction. The purchase price will according to the bankruptcy estate, cover the whole loan including interest.

Best Regards
Vanja Eriksson, CEO

Uppdatering 2018-11-23

Hej Kameos investerare i Sulitelma-lånet,

Jag har idag emottagit en uppdatering från konkursboet att budet uppnår 37,6 MSEK. Första utkastet av köpeavtalet är utskickat till köparen. Alla involverade parter har en förhoppning om att affären ska gå igenom under nästkommande vecka, om inget oväntat tillstöter. Kameos investerare förväntas återfå hela lånet återbetalat och det ligger i alla parters intresse att tillbakabetalningen sker under 2018.

Bästa hälsningar
Vanja Eriksson, VD

Update 2018-11-23

Dear Kameo investors in the Sulitelma loan,

I have received the latest update and the offer is 37,6 MSEK. The first draft of the purchase agreement has been sent out to the interested buyer and all parties are hoping to close the deal next week. If nothing unexpected arises, Kameos investors will get fully refunded and it is of all parties interest that Kameos loan is repaid within 2018.

Best Regards
Vanja Eriksson, CEO

Uppdatering 2018-11-02

Utöver den annonsering som skett i Dagens Industri, Objektvision.se och Blocket.se har konkursboet också gått ut med e-post till ca 150 intressenter.

Några intressenter har avhörts och bett om att få se fastigheterna.

Konkursboet har fått information från några intressenter om att de avser att lägga anbud inom den frist (9 november) som är uppsatt.

Objekt återfinns här: https://objektvision.se/Beskriv/189014447?IsRanking=True 

Update 2018-11-02

The Sulitelma property has been advertised in e g Dagens Industri, Objektvision.se and Blocket.se but also via email to approximately 150 interested parties. Several has requested to visit the property. To our knowledge there are several potential buyers that will make a bid no later than on November 9th.

Statusuppdatering 2018-10-12

For English, please read here.

På svenska, vänligen läs här.

Statusuppdatering 2018-09-27

Beslut om underhandsförsäljning är taget och försäljningsmaterial håller på att sammanställas. När materialet är klart startar försäljningen. Wistrand Advokatbyrå som är en affärsjuridisk fullservicebyrå hanterar underhandsförsäljningen (d.v.s. försäljning på annat sätt än genom auktion).

Statusuppdatering 2018-08-27

Vi på Kameo har löpande kontakt med konkursförvaltaren och vi kan meddela att de hoppas på att kunna starta försäljningen i september månad. Vi får en kontakt så fort datumet är satt och då meddelar vi även detsamma på plattformen.

Statusuppdatering 2018-06-27

Försäljning påbörjas efter semestern. Redan nu finns anmälda intressenter som meddelat intresse. Vi återkommer med en ny uppdatering så fort försäljningen startar.

Statusuppdatering 2018-06-08

Kameo har fått en uppdatering av konkursförvaltaren och de förbereder försäljning. De tar emot intresseanmälningar redan nu. Vi avvaktar förvaltarens process med att se om det finns återvinningsbar pant. När detta är avklarat startar försäljningen.

Statusuppdatering 2018-05-02
Osäkra fordringar
Konkursförfarande Ansökan 2018-04-12
Utsedd konkursförvaltare Wistrand Advokatbyrå
Lånets förfallodatum 2018-03-25
Status Förvaltaren upprättar en konkursbouppteckning. Därefter påbörjas realisering av säkerheter.
Förfallet belopp SEK 5,000,000
Förfallna månadsräntor Löper under konkursen fram till att utdelningsförslag upprättats*
  Säkerhet 2: prioritets pant i fastighet och
moderbolagsborgen.
Försäljning kan ske via underhandsförsäljning** eller via exekutiv auktion. Beslutas under konkursbouppteckning.

*När det gäller prioriterade fordringar är det avtalad ränta som gäller så både månadsränta och dröjsmålsränta ges utdelning för i den mån boets medel räcker till det.

**Underhandsförsäljning kan vara försäljning genom mäklare

Kameo har träffat utsedd konkursförvaltare på Wistrand Advokatbyrå för att representera Kameos investerares intressen och bidra till konkursbouppteckningen. 
Nu sker en sedvanlig utredning från konkursförvaltarens sida. Kameo kommer att tillvarata investerarnas intressen under hela förfarandet och vi återkommer löpande med uppdateringar. Konkursförvaltarens viktigaste uppgift är att omvandla konkursgäldenärens tillgångar till pengar som sedan skall betalas ut till borgenärerna. 

Ingen kan sätta exakta tider men realisering av pant i fastighet (Kameos investerare har pant) skall utföras skyndsamt och behållningen av försäljningen förskottsbetalas till borgenärerna. Hur snabbt det går hänger främst ihop med försäljningstiden. Vi återkommer med mer information när försäljningen påbörjas.

Vill du veta mer om hur en konkursprocess ser ut kan du läsa mer om det här 

  • Dela: