Den summariska processen

Summarisk process innebär i svensk rätt att otvistiga betalningsanspråk genom Kronofogdemyndighetens försorg kan fastställas. Den summariska processen är
lämpad för ekonomiska anspråk, vilka grundar sig på avtal.

Tvistiga skadeståndsanspråk är den summariska processen mindre lämpad för.
Förfarandet regleras i lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning.

 • Dela:

För att genom utsökning kunna kräva annan på en skuld, krävs en exekutionstitel. För att 
den som vill ha betalt på ett enkelt sätt skall kunna utkräva sin rätt, utan att fördenskull tvingas
gå till domstol, finns den summariska processen.

Processen kallas summarisk, då den är enklare och snabbare än en rättegång i tvistemål varit.
Den summariska processen tillgår på så vis att den som har ett anspråk ansöker till
Kronofogdemyndigheten om betalningsföreläggande. Att ansöka om betalningsföreläggande
kostar 300 kronor, vilket är billigare än ansökningsavgiften för stämningsansökan.

 • I ansökan yrkar sökanden på att få ett visst belopp av den som är skyldig pengar (svaranden).
  Myndigheten förelägger därefter svaranden att fullgöra sina förpliktelser, eller bestrida
  sökandens yrkande. Om yrkandet inte bestrids, eller om svaranden inom förelagd tid inte
  inkommer med något yttrande alls (jämför tredskodom), utfärdar myndigheten ett utslag
  i enlighet med sökandens yrkande.
 • Utslaget är en exekutionstitel och giltig som en domstols dom. Skulle svaranden bestrida
  sökandens yrkande, kan målet på sökandens begäran gå vidare till tingsrätt för att i en
  fastställelsetalan försöka få skulden fastställd.
Den summariska processen