Integritetspolicy långivare

Här kan du som långivare ta del av Kameo Svensk Filials information om hur personuppgifter som du lämnar nu och under medlemskapets gång kommer att hanteras.
Motsvarande policy för låntagare hittar du på denna sida.

 • Dela:

Vad beskriver denna integritetspolicy?

Kameo Svensk Filial, org.nr 516410-0454, Brahegatan 30, 114 37 Stockholm, Sverige (”vi”, ”vår” eller ”oss”) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter om dig som blir medlem och investerar för privat räkning. Personuppgiftsansvaret omfattar även personuppgiftsbehandling avseende firmatecknare och verkliga huvudmän för företag som blir medlemmar och investerar. Genom denna integritetspolicy vill vi informera berörda personer om vår hantering av personuppgifter.

Vid frågor eller synpunkter på vår personuppgiftshantering eller om du vill utöva dina rättigheter enligt personuppgiftslagstiftningen är du välkommen att kontakta Kameo genom att ringa 010-483 58 80 eller skicka ett mail till helpdesk@kameo.se.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Privata investerare

För dig som ansöker om medlemskap i egenskap av privatperson samlar vi in de personuppgifter som du lämnar till oss vid ansökningstillfället (namn, nationalitet och e-postadress). Om du godkänns som medlem och därefter i inloggat läge väljer att upprätta ett konto för investeringar inhämtar vi även följande uppgifter från dig (och/eller handlingar som innehåller sådana uppgifter):

 • Personnummer
 • Adress
 • Bankuppgifter
 • Sysselsättning
 • Telefonnummer
 • Medborgarskap
 • Svar på känn din kund-frågor och bekräftelse att du inte är en person i politiskt utsatt ställning (PEP)
 • Datum för registrering
 • Om avtal inte signeras med BankID: Kopia på ID-handling och dokument som styrker din adress (t.ex. en faktura)
 • Om avtal signeras med BankID: Datum för signering, din IP-adress och vilken BankID-klient som använts
 • Eventuella uppgifter som du tillhandahåller frivilligt vid kommunikation med kundservice

Vi kommer även att hantera uppgifter om eventuella transaktioner på ditt konto. Sådan information kan utgöra personuppgifter.

Vi använder även en extern leverantör för att kontrollera att du inte förekommer på någon lista över personer i politiskt utsatt ställning eller finns med på sanktionslista.

Företagsinvesterare

För dig som ansöker om medlemskap för ett företag samlar vi in de personuppgifter som du som genomför ansökan lämnar till oss (ditt namn samt din e-postadress). Om företaget godkänns som medlem och du därefter i inloggat läge väljer att upprätta ett konto för investeringar åt företaget kommer vi utöver kopia på aktiebok (för aktiebolag), vilken kan innehålla personuppgifter, även att be om följande uppgifter (och/eller handlingar som innehåller sådana uppgifter) om företagets firmatecknare och verkliga huvudmän:

 • Namn
 • Adress
 • Personnummer
 • Om ansökan ej signeras med BankID: Kopia på ID-handling
 • Om ansökan signeras med BankID: Datum för signering, din IP-adress och vilken BankID-klient som använts
 • Handling som styrker adress (t.ex. en faktura), alternativt signatur genom BankID
 • Svar på känn din kund-frågor samt bekräftelse att personen inte är en person i politiskt utsattställning (PEP)

Vi kommer även att genomföra en kreditupplysning på företaget. Kreditupplysningen kan innehålla namn på t.ex. företagets ledning, ägare och firmatecknare. Vi kommer även att hantera uppgifter om eventuella transaktioner på företagets konto. Sådan information kan utgöra personuppgifter.

Eventuell interaktion med kundservice innebär att vi kommer att behandla de personuppgifter som företrädare för företaget lämnar till kundservice.

Vi använder även en extern leverantör för att genomföra en kontroll att företagets verkliga huvudmän och firmatecknare inte förekommer på någon lista över personer i politiskt utsatt ställning eller sanktionslistor.

Nyhetsbrevsprenumerant utan medlemskap

Även om du inte är medlem kan du via vår webbsida eller (om vi väljer att erbjuda en sådan möjlighet) Facebook anmäla dig till vårt nyhetsbrev. I så fall sparar vi din e-postadress.

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?

Privata investerare

För följande ändamål vars uppfyllande innebär hantering av dina personuppgifter behandlar vi personuppgifter om privata investerare därför att det är nödvändigt för att kunna ingå och fullgöra avtal med dig:

 • Registrering av konto/medlemskap
 • Upprättande av konto för investeringar
 • Identitetskontroll
 • Administration av konto/medlemskap
 • Förmedling av lån
 • Tillhandahålla kundservice
 • Hantering av transaktioner och transaktionshistorik

Företagsinvesterare

För följande ändamål vars uppfyllande innebär hantering av personuppgifter om företagets verkliga huvudmän och firmatecknare behandlar vi personuppgifter på grund av vårt berättigade intresse av att kunna ingå och fullgöra avtal med företaget:

 • Registrering av konto/medlemskap
 • Upprättande av konto för investeringar
 • Identitetskontroll
 • Kreditupplysning*
 • Administration av konto/medlemskap
 • Förmedling av lån
 • Tillhandahålla kundservice
 • Hantera transaktioner och transaktionshistorik
 • Fastställa behörighet att företräda företag

*Kreditupplysningen tas på företaget men i kreditupplysningen förekommer personuppgifter om bl.a. företagets firmatecknare och verkliga huvudmän.

Privata och företagsinvesterare

För att uppfylla skyldigheter enligt lag behandlar vi även personuppgifter om privata investerare samt firmatecknare och verkliga huvudmän för följande ändamål:

 • För att uppfylla gällande lagkrav på kundkännedom och för att förhindra, upptäcka och utreda penningtvätt, terroristfinansiering och bedrägeri
 • För att efterleva bokföringslagstiftningen
 • För att uppfylla rapporteringsskyldighet till myndigheter (t.ex. skattemyndighet, polismyndighet och kronofogdemyndighet)
 • För att efterleva annan från tid till annan gällande lagstiftning som omfattar verksamhet med tillstånd som betalningsinstitut och att tillhandahålla betaltjänster

Om du har valt att ta emot vårt nyhetsbrev eller annan form av marknadsföring kommer vi även använda dina personuppgifter för att administrera och skicka ut den begärda typen av information och/eller marknadsföring. Den rättsliga grunden för det är vårt berättigade intresse av att kunna skicka sådan information till dig som du har begärt. Vi samlar även in eventuella uppgifter som du lämnar till oss i form av åsikter, svar på kundundersökningar samt förslag på förbättringar av våra tjänster. Sådana uppgifter behandlas med stöd av vårt berättigade intresse att utveckla våra tjänster.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Dina uppgifter kommer att behandlas av Kameo samt relevanta bolag i koncernen. Personuppgifter om dig kommer även att hanteras av våra IT-leverantörer.

Vi lämnar även ut dina personuppgifter till myndigheter som t.ex. Skatteverket för att uppfylla våra skyldigheter enligt lag. För att kunna genomföra kontroll att privata investerare samt verkliga huvudmän och firmatecknare för företag inte förekommer på sanktionslistor eller är personer i politiskt utsatt ställning kommer ett företag som genomför sådan screening att ges tillgång till personernas namn och personnummer.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter som vi hanterar mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, röjande, ändring och förstöring. I de fall en extern leverantör hanterar personuppgifter på uppdrag av oss har vi ingått avtal med leverantören som säkerställer ett adekvat skydd för dina personuppgifter.

Var behandlas mina personuppgifter?

Vi behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EES. I de fall informationen behandlas utanför EES görs detta endast i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar bara dina personuppgifter så länge de behövs för de ändamål som de samlades in för. I många fall behandlar vi dina uppgifter huvudsakligen för att fullgöra lagkrav. I dessa fall är det lagstiftningen ifråga som styr hur länge berörda uppgifter sparas. I vissa fall kan du ha rätt att påverka hur länge dina personuppgifter behandlas. Följande lagringstider gäller som utgångspunkt:

 • Telefonnummer, personnummer, adress, bankuppgifter, svar på KYC-frågor och uppgifter till styrkande av identitet som behandlas för att uppfylla gällande lagkrav på kundkännedom och för att förhindra, upptäcka och utreda penningtvätt, terroristfinansiering och bedrägeri sparar vi i minst fem år.
 • Telefonnummer, personnummer, adress, bankuppgifter, transaktionshistorik som behandlas för att uppfylla krav enligt bokföringslagstiftning sparas i upp till tio år.
 • Telefonnummer, personnummer, adress, bankuppgifter, svar på KYC-frågor och uppgifter till styrkande av identitet som sparas för att uppfylla skyldigheter enligt lagstiftning som omfattar verksamhet med tillstånd som betalningsinstitut och att tillhandahålla betaltjänster sparas i fem år.
 • Telefonnummer, personnummer, adress, bankuppgifter, transaktionshistorik som behandlas som ett led i att fullgöra våra avtal sparas i upp till tio år efter avslutat medlemskap mot bakgrund av den generella preskriptionstiden på tio år för rättsliga anspråk. Detta för att vi ska kunna försvara och göra gällande eventuella rättsliga anspråk. Uppgifter kopplade till medlemskap utan konto för investeringar raderas inom 3 mån från uttrycklig begäran om att medlemskapet ska upphöra.
 • Om du har begärt att ta emot marknadsföring och/eller annan information kopplat till vår verksamhet via ditt användarkonto använder vi din e-postadress för detta ändamål till dess att du meddelar oss att du inte längre vill ta emot sådan information.

Hur kan du påverka vår behandling av dina personuppgifter?

Personer vars personuppgifter vi behandlar har rätt att när som helst invända mot användning av uppgifterna för direktmarknadsföring. I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning föreligger även rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter. Om du vill ha sådan information kan du begära detta genom att kontakta oss per post eller e-mail. Våra kontaktuppgifter framgår ovan. Det enklaste sättet att få tillgång till de uppgifter vi har lagrade om dig är att ladda ned dem i inloggat läge på vår webbsida.

Du har under vissa förutsättningar även rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. Du har också rätt att inge klagomål till svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

 

Du har även rätt att under vissa förutsättningar få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Kameos Dataskyddsombud

Amalie G. Eriksen
amalie@kameo.no
+47 95 20 07 62