Vår telefonväxel är stängd från kl15 den 22a december tills kl09 den 2a januari. Vid frågor är ni välkommen att kontakta oss på helpdesk@kameo.se. Önskar er en God Jul och Gott Nytt År!

Vår telefonsupport är stängd under dagen idag på grund av begränsad bemanning, men öppnar återigen imorgon. För frågor är du välkommen att kontakta helpdesk@kameo.se.

Hållbarhet sitter i Kameos ryggmärg

Kameo hållbarhet

Kameo grundades för att erbjuda ett rättvist och öppet alternativ till bankerna. Vi vill kunna erbjuda finansiering till en större målgrupp än den som bankerna betjänar och samtidigt erbjuda investeringsmöjligheter som tidigare bara varit tillgängliga för få personer med mycket pengar. Genom att ge fler tillgång till kapital och inkludera fler på finansmarknaden kan fler skydda äganderätten i sina företag, förverkliga sina idéer och skapa värde för sig själva, samhället och sina anställda.

2015 antog FN ”Agenda 2030” som går ut på att utrota fattigdom, bekämpa ojämlikhet och stoppa klimatförändringarna innan 2030. Agendan är känd som Globala målen och består av 17 olika huvudmål. Som en del av hållbarhetsarbetet har vi granskat hållbarhetsmålen och identifierat vilka som är mest relevanta för Kameos verksamhet och hur vi kan bidra för att hjälpa världen komma närmare målen.

Hur kan vi göra skillnad?

Vi är såklart bara en liten del av en stor värld, men har bra förutsättningar för att faktiskt göra skillnad på riktigt. Vi kan exempelvis uppmuntra våra låntagare till mer hållbara lösningar och våra tusentals investerare kan använda sitt sparande för att finanseria den typen av projekt.

Vi som arbetar på Kameo kommer att bidra genom att arbeta för en bra kultur, medvetenhet gällande valet av transportmedel, möteskultur, kost, elförbrukning, återvinning och avfallshantering, krav på leverantörer och varor, samt jämlikhet och mångfald genom hela organisationen.

Den största skillnaden kommer vi kunna göra genom vårt inflytande och den medvetenhet vi bidrar med till våra kunder. Om våra investerare gör hållbara val på vår plattform kommer de förmodligen också att göra sådana val utanför vår plattform. Om våra låntagare genomför hållbara projekt, kommer de att ta med sig den kunskapen och de fördelar det medför till nästa projekt. 


Har du ett hållbart fastighetsprojekt som du vill söka finansiering för? Kontakta oss här.

"Finansiering till alla" är ett hållbarhetsmål i sig själv

Kameo har identifierat tre huvudmål och fyra delmål som är särskilt relevanta för hur Kameo som företag kan bidra till att världen når hållbarhetsmålen. Dessa delmål är:

1) Jämställdhet mellan könen:

Säkerställa kvinnors fullständiga deltagande och lika möjligheter för ledande positioner på alla nivåer där beslut fattas - i det politiska, ekonomiska och offentliga livet.

2) Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Stödja produktiva aktiviteter, anständiga arbetsvillkor, entreprenörskap, kreativitet och innovation och stimulera formaliseringen och tillväxten av antalet små och medelstora företag genom att ge dem tillgång till finansiella tjänster.

3) Industri, innovation och infrastruktur 

Öka tillgången till finansiella tjänster, inklusive kredit, för små industriföretag och andra företag, särskilt i utvecklingsländer. Vi vill stärka dessa företags ställning samt integrera dem i värdekedjor och marknader.

Kameo har även lyft fram ett antal andra delmål som kommer att vara särskilt relevanta när det gäller våra låntagares projekt. Det handlar om en fördubblad ökning av energieffektivitet, att skydda arbetstagares rättigheter, strategi för ungdomssysselsättning, inkluderande och hållbar urbanisering, samt om avfallshantering och återvinning.

Riktlinjer i Kameos hållbarhetsstrategi

Kameos hållbarhetsarbete har sitt ursprung i en hållbarhetspolicy som tagits fram av Kameos styrelse. Baserat på denna policy har Kameo antagit tre riktlinjer för praktiskt hållbarhetsarbete. En riktlinje handlar om hur vi på Kameo ska arbeta internt med hållbarhet. De två sista riktlinjerna handlar om de investeringsmöjligheter du hittar på vår plattform: gröna lån och jämställdhetsinvesteringar.

Grunden i internationella ramverk

Det finns ett brett utbud av internationella ramverk för gröna investeringar och gröna lån, såsom ICMA: s riktlinjer för gröna-, sociala- och hållbara obligationer, Loan Market Association’s Green Loan Principles och EU: s så kallade taxonomi för hållbar finansiering. Den största utmaningen med dessa, ur Kameos synvinkel, är att de till största del bara tar hänsyn till stora företag, stora lån och stora banker: Ramverken och kraven som ställs blir för komplexa och krävande att genomföra för mindre aktörer - både på låntagarsidan och för den som förmedlar eller tillhandahåller lånet.

En större del av Kameos portfölj består av olika lån till fastigheter. Inom fastighetssektorn finns det ett antal aktörer som främjar hållbart byggande. Det kanske mest kända är BREEAM, som är ett miljöcertifieringssystem med syfte att öka miljöanpassade byggnader i världen. 

Förenkling och anpassning för Kameo och Kameos kunder

Kameo har identifierat att BREEAM i kombination med andra internationella ramverk är en bra grund för värdering av ”gröna” eller hållbara projekt. Vi insåg snabbt att det inte var så enkelt: en naturlig utgångspunkt för alla som arbetar med hållbarhet är att fokusera på de områden där du kan göra skillnad. För de som arbetar med finansiering globalt är det inte ovanligt att fokusera på stora lån till stora företag, med stora projekt. För de som arbetar med konstruktion är det inte ovanligt att fokusera på stora byggprojekt som potentiellt sett ger stora avtryck, får uppmärksamhet och därmed kan påverka allmänheten. Kameo har för närvarande få kunder och projekt inom den här kategorin. Kameo är dessutom en liten organisation, som förmedlar lån, där investerarna får hela räntebetalningen, där vi kan göra lite eller inget i låneavtalet under löptiden.

Detta har gjort det nödvändigt för oss att skapa en förenklad riktlinje för gröna Kameo-lån, baserad på internationella standarder, men anpassade till storleken och resurserna hos våra låntagare och vår egen organisation.

Enkelt, förutsägbart, relevant och meningsfullt
Det vi tar mest hänsyn till inom Kameos ramverk är därför: enkelhet, förutsägbarhet, relevans och meningsfullhet. Vi strävar efter att se till att de faktorer vi lägger vikt vid när vi kvalificerar ett lån som "grönt" är relevanta - dvs. att faktorerna har en verklig inverkan på projektets hållbarhet samt resultatet av projektet. För att säkerställa detta har Kameo tagit hjälp av experter inom hållbarhet, för att kvalitetssäkra både ramverket och de specifika projekt som kan vara relevanta för en grön märkning på plattformen: Green Currency / Nicolai Løvdal och NowHow / Sven Collett. Du kan läsa mer om våra samarbetspartners här.

Hållbarhet är mer än klimat och miljö
Många tänker på klimat och miljö när de hör ordet "hållbarhet". Men hållbarhet är så mycket mer. Hållbarhet är inkludering, social trygghet och frånvaro av fattigdom, tillgång till hälsovårdstjänster, tillgång till finansiering, väl fungerande samhällen och rättssystem och tillgång till utbildning. Hållbarhet är även jämställdhet mellan könen. Att säkra kvinnors äganderätt, se till att kvinnor har inflytande på lika villkor som män, och se till att kvinnor får tillgång till kapital för att förverkliga sina idéer och drömmar.

Kvinnor har sämre tillgång till kapital än män

Kvinnliga företagare representerar en liten del av alla företagare i Sverige och EU. En nyligen publicerad studie av Eurofound visar att Sverige tillhör den grupp länder med minst andel kvinnliga företagare. Sverige ligger med sina 5,38 procent under EU-genomsnittet på 10 procent (2019).

En granskning gjord av DI Digital visar att hela 85 procent av antalet investeringar inom techsektorn gick till bolag med enbart män som grundare, 11 procent till bolag med blandade grundarteam och endast 4 procent till bolag startade av bara kvinnor.

Kvinnor står utanför i mångfaldsdebatten

Det finns flera utmaningar gällande mångfald i samhället, inte minst inom finans- och techbranschen. Lyckligtvis har betydelsen av team och ledningsgrupper med fokus på geografi, yrkeskunskap, social bakgrund, etnisk bakgrund, könsidentitet och personlighet, uppmärksammats i mångfaldsdebatten. Skillnaden mellan könen när det gäller finansieringen av företags start- och tillväxtfas ligger dock fortfarande efter.

 

Det finns dessutom forskning som visar att kvinnor föredrar att investera i projekt som grundas eller leds av kvinnor. Genom att erbjuda fler investeringsmöjligheter där kvinnor har en central roll kan vi därför också lyckas få fler kvinnor att investera. En alltför liten andel av Kameos investerare idag är kvinnor. Kvinnor investerar i mindre utsträckning än män i allmänhet, vilket påverkar kvinnors ekonomiska ställning i samhället.

Gender Investments och Kameos ramverk för jämställdhetsinvesteringar

Det var först 2019 som flera fond- och investeringsmöjligheter introducerade som är så kallade könsinvesteringar, dvs. investerar i företag med kvinnliga entreprenörer eller ägare, eller som på annat sätt stöder kvinnligt ägarskap, förvaltning och inflytande, eller som levererar varor eller tjänster som särskilt är lämpligt för att stärka kvinnors ställning i samhället.

 

Kameos variant av detta är baserat på ett ramverk, där vi lägger vikt på andel kvinnliga grundare och nuvarande ägare i projektet, könsfördelning i styrelse och ledning, könsfördelning bland anställda, och i vilken utsträckning företaget har åtagit sig att rapportera och indexera som en del av jämställdhetsarbetet. Ramen för vad som är lämpligt bygger på G7 Development Finance Institutions of June 2018 och OECD: s rapport om könsinvesteringar från januari 2020 och kvalitetssäkras i samarbete med organisationen SHE.


Läs vår hållbarhetspolicy här: 

Har du frågor gällande Kameos ramverk och långsiktiga hållbarhetsstrategi? Kontaka linn@kameo.no