Tillstånd från Finansinspektionen

Kameos verksamhet i Sverige är organiserad i Kameo Svensk Filial. Företaget har tillstånd från Finansinspektionen att tillhandahålla betaltjänster i Sverige. Vi följer följaktligen samma rutiner som banker när det kommer till bland annat ID kontroll, hantering av data och åtgärder mot penningtvätt.

Tillstånd från Finansinspektionen innebär många krav och regleringar. Vi har därför genomfört strikta interna rutiner och samarbetar med ledande externa rådgivare för att säkerställa att vi alltid följar de rättsliga kraven. Våra viktigaste partners när det gäller att uppfylla kraven är Trapets AB, Financial Compliance Group AB, UC AB, Bisnode AB samt våra advokater.

Kapitalkravet i vårt tillstånd ska bland bland annat omfatta förvaltningen av lån via plattformen om Kameo skulle upphöra.

Kameo Svensk Filial, med organisationsnumret 516410-0454, är en del av det danske moderbolaget Kameo ApS. Kameo ApS har tillstånd från Finanstilsynet i Danmark. 

Systerbolaget Kameo Norsk Filial med organisationsnumret 916 253 192 har tillstånd från det norska Finanstilsynet att genom filial tillhandahålla betaltjänster i Norge. 

Här kan du läsa mer om våra tillstånd från Finansinspektionen och Finanstilsynet.

Hantering av pengar

Hantering av pengar

För att uppfylla kraven i vårt tillstånd följer vi strikta rutiner för hantering av våra kunders kapital.

När du sätter in kapital på ditt Kameo-konto deponeras dina pengar på ett klientmedelskonto i den norska banken DNB Bank ASA, och hålls därmed avskilt från Kameos egna konton.

Kapitalet på klientmedelskontot omfattas av den statliga insättningsgarantin. Det innebär exempelvis att dina pengar inte påverkas om Kameo skulle komma på obestånd eller gå i konkurs. Belopp som investeras i ett lån via Kameo täcks dock inte av Insättningsgarantin. Alla betalningar till och från kundkonton är säkra och skyddas på samma sätt som vanliga banköverföringar. 

Kameo har utvecklat ett eget IT-system som används för att hantera alla transaktioner till och från klientmedelskontot på ett säkert sätt. När en återbetalning från en låntagare görs, beräknar och fördelar Kameos system korrekt ränteandel till respektive långivare. Överföringen av räntan görs automatiskt till alla investerare. Kameos styrelse utför varje vecka kontroller av klientmedelskontot.

Hantering av information

Säkerhet

Kameos ambition är att bidra till en mer öppen finansmarknad. Vi använder oss därför av en öppen plattform med en öppen lånehistorik. Vi tror att transparens på sikt kommer att leda till en mer attraktiv marknadsplats.

Vi har krav från Finansinspektionen att samla viss information om våra kunder och lagra denna information säkert. Vi hanterar därför våra kunders personuppgifter med stor försiktighet och strikt sekretess, och all information hålls skyddad från tredje part enligt kraven i Personuppgiftslagen.

Inga andra investerare på plattformen kommer någonsin få reda på andra investerares identitet. All information som lagras är konfidentiell och ingen tredje part har tillgång till denna utan godkännande av Kameo. Samtlig information lagras i minst 5 år efter att en transaktion genomförts. Om Kameo skulle gå i konkurs eller av annan anledning upphör kommer all information överlämnas till en utnämnd aktör som på Kameos vägnar kommer att administrera alla låneåterbetalningar.

All kundinformation förvaras i en säker serverhall belägen i Karlstad som sköts av Ipeer AB, ett dotterbolag till Telia. Serversystemet är föremål för kontinuerlig drift- och säkerhetsövervakning. Backup sparas dagligen.

Kameos webbsidor skyddas med kryptering och webbsidans säkerhetslösning är densamma som bland annat ackrediterats av NASA, Interpol och Oslo Børs. Både serverns fysiska drift och mjukvarulösningen jämte tillhörande underleverantörsavtal har granskats av relevanta myndigheter i samband med Kameos ansökan om tillstånd för sin verksamhet.

Åtgärder mot penningtvätt

returns

Kameo står under svenska Finansinspektionens löpande tillsyn enligt lag (2010:751) om betaltjänster och omfattas därmed bland annat av lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och
Personuppgiftslagen (PuL). Enligt tillståndet är verifiering av långivare, ID-kontroll och eventuellt lämplighetstest av stor vikt för att försäkra att utlåningen inte sker i penningtvättssyfte eller till finansiering av terrorism.

Kameo arbetar med ett stärkt fokus på KYC (know-your-customer) principen, och försäkrar oss om våra kunders identiteter och deras kapitals ursprung. Kameo kommer aldrig själv att ta emot eller hantera kundens pengar annat än via klientmedelskontot. 

Av samma anledning har vi också rutiner för att bevaka aktiviteter och transaktioner på marknadsplatsen. Vi utgår från att du har förståelse för våra åtgärder, även om det innebär en mycket noggrann ansökningsprocess. All misstänkt aktivitet kommer att anmälas till berörd myndighet. 

Vi samarbetar bl.a. med Trapets AB och Financial Compliance Group AB för att säkerställa att vi alltid följer gällande penningtvättslagar som är föreskrivna i vårt tillstånd från Finansinspektionen.