Tillstånd från det danska Finanstilsynet

Kameo ApS har tillstånd som betalningsinstitut från Finanstilsynet i Danmark, och opererar i Sverige och Norge genom filialer. Vi följer samma rutiner som bankerna med hänsyn till ID-kontroll, hantering av persondata, kundkontroll och åtgärder mot penningtvätt.

Ett tillstånd från danska Finanstilsynet innebär ett antal krav. Vi har därför infört strikta interna rutiner och samarbetar med ledande externa rådgivare för att säkerställa att vi alltid följer de rättsliga kraven. Våra viktigaste partners är BankID, DNB, Deloitte, KPMG, Nordic Trustee, Trapets, Bisnode och våra juridiska rådgivare Delphi och Kluge.

En central del av tillståndet är ett kapitalkrav som innebär att vi måste rapportera till det danska Finanstilsynet att vi har tillräckligt med egenkapital. Detta är infört för att minska sannolikheten för att vi ska kunna gå i konkurs.

Kameo Norwegian Branch, med organisationsnumret 916 253 192, är en del av det danska bolaget Kameo ApS. Kameo Norwegian Branch är registrerat som låneförmedlare hos det norska Finanstilsynet.

Kameo Svensk Filial, med organisationsnumret 516410-0454, är också en del av Kameo ApS. Bolaget är registrerat hos den svenska Finansinspektionen och har tillstånd att erbjuda betaltjänster i Sverige.

Här kan du läsa mer om våra tillstånd från Finansinspektionen och Finanstilsynet.

Hantering av pengar

Hantering av pengar

För att uppfylla kraven i vårt tillstånd följer vi strikta rutiner för hantering av våra kunders kapital.

När du sätter in kapital på ditt Kameo-konto deponeras dina pengar på ett klientmedelskonto i den norska banken DNB Bank ASA, och hålls därmed avskilt från Kameos egna konton.

Kapitalet på klientmedelskontot omfattas av den statliga insättningsgarantin. Det innebär exempelvis att dina pengar inte påverkas om Kameo skulle komma på obestånd eller gå i konkurs. Belopp som investeras i ett lån via Kameo täcks dock inte av Insättningsgarantin. Alla betalningar till och från kundkonton är säkra och skyddas på samma sätt som vanliga banköverföringar. 

Kameo har utvecklat ett eget IT-system som används för att hantera alla transaktioner till och från klientmedelskontot på ett säkert sätt. När en återbetalning från en låntagare görs, beräknar och fördelar Kameos system korrekt ränteandel till respektive långivare. Överföringen av räntan görs automatiskt till alla investerare. Kameos styrelse utför varje vecka kontroller av klientmedelskontot.

Hantering av information

Säkerhet

Kameos ambition är att bidra till en mer öppen finansmarknad. Vi använder oss därför av en öppen plattform med en öppen lånehistorik. Vi tror att transparens på sikt kommer att leda till en mer attraktiv marknadsplats.

Vi har krav från Finansinspektionen att samla viss information om våra kunder och lagra denna information säkert. Vi hanterar därför våra kunders personuppgifter med stor försiktighet och strikt sekretess, och all information hålls skyddad från tredje part enligt kraven i Personuppgiftslagen.

Inga andra investerare på plattformen kommer någonsin få reda på andra investerares identitet. All information som lagras är konfidentiell och ingen tredje part har tillgång till denna utan godkännande av Kameo. Samtlig information lagras i minst 5 år efter att en transaktion genomförts. Om Kameo skulle gå i konkurs eller av annan anledning upphör kommer all information överlämnas till en utnämnd aktör som på Kameos vägnar kommer att administrera alla låneåterbetalningar.

All kundinformation förvaras i en säker serverhall belägen i Karlstad som sköts av Ipeer AB, ett dotterbolag till Telia. Serversystemet är föremål för kontinuerlig drift- och säkerhetsövervakning. Backup sparas dagligen.

Kameos webbsidor skyddas med kryptering och webbsidans säkerhetslösning är densamma som bland annat ackrediterats av NASA, Interpol och Oslo Børs. Både serverns fysiska drift och mjukvarulösningen jämte tillhörande underleverantörsavtal har granskats av relevanta myndigheter i samband med Kameos ansökan om tillstånd för sin verksamhet.

Kameo ansvarar för alla personuppgifter som kunder lämnar till Kameo. Personuppgifter som Kameo ansvarar för behandlas i enlighet med Kameos integritetspolicy. Läs mer här.

Åtgärder mot penningtvätt

returns

Kameo står under svenska Finansinspektionens löpande tillsyn enligt lag (2010:751) om betaltjänster och omfattas därmed bland annat av lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och
Personuppgiftslagen (PuL). Enligt tillståndet är verifiering av långivare, ID-kontroll och eventuellt lämplighetstest av stor vikt för att försäkra att utlåningen inte sker i penningtvättssyfte eller till finansiering av terrorism.

Kameo arbetar med ett stärkt fokus på KYC (know-your-customer) principen, och försäkrar oss om våra kunders identiteter och deras kapitals ursprung. Kameo kommer aldrig själv att ta emot eller hantera kundens pengar annat än via klientmedelskontot. 

Av samma anledning har vi också rutiner för att bevaka aktiviteter och transaktioner på marknadsplatsen. Vi utgår från att du har förståelse för våra åtgärder, även om det innebär en mycket noggrann ansökningsprocess. All misstänkt aktivitet kommer att anmälas till berörd myndighet. 

Vi samarbetar bl.a. med Trapets AB och Financial Compliance Group AB för att säkerställa att vi alltid följer gällande penningtvättslagar som är föreskrivna i vårt tillstånd från Finansinspektionen.