Vår telefonväxel är stängd från kl15 den 22a december tills kl09 den 2a januari. Vid frågor är ni välkommen att kontakta oss på helpdesk@kameo.se. Önskar er en God Jul och Gott Nytt År!

Vår telefonsupport är stängd under dagen idag på grund av begränsad bemanning, men öppnar återigen imorgon. För frågor är du välkommen att kontakta helpdesk@kameo.se.

Intressekonflikter

Namnlös design (1)

Läs mer om vilka intressekonflikter som kan uppkomma inom ramen för Kameos verksamhet och hur vi hanterar dem. 

 • Dela:

Våra intäkter påverkas av lånevolymen 

Kameos inkomster är direkt kopplade till den totala summan pengar som vi hanterar i form av lånevolym. Vi har skapat en digital plattform som möjliggör insamling av kapital från flera källor. För att kunna erbjuda denna service behöver vi noggrant utvärdera både låntagare och de projekt de önskar finansiera. Det innebär att hantera betalningar, sköta digitala system, tillhandahålla kundservice och se till att all dokumentation, kontroll och rapportering uppfyller gällande lagar och regler. För dessa tjänster tas en avgift ut från låntagaren för att finansiera deras projekt via Kameos plattform. Denna avgift baseras på en del av lånebeloppet, eftersom Kameos arbetsinsats ofta är proportionell mot mängden pengar som förmedlas. Detta innebär att våra intäkter ökar med varje krona som förmedlas genom Kameo.
 
Att intäkterna är kopplade till volymen är inte något unikt för Kameo. Det gäller även om det är andras pengar, och inte Kameos, som utsätts för risk när ett projekt finansieras via Kameos plattform. Alla mäklare, vare sig det är aktiemäklare, fastighetsmäklare eller crowdfunding-plattformar, måste hantera denna fråga. Hos Kameo strävar vi efter att bygga en långsiktig affär. Vi skulle inte överleva länge om vi förmedlade lån som orsakade förluster för investerarna på ett sätt som inte står i proportion till den risk som långivaren tar. Vår tillväxt baseras på det förtroende våra kunder har för det företag vi bygger. För att uppnå framgång krävs att våra anställda alltid agerar i kundernas intresse. Sedan starten 2016 har vi noggrant granskat och förmedlat lån enligt en kreditpolicy. Denna policy kräver att både låntagare och projekt uppfyller specifika kriterier, undviker projekt som vi av etiska skäl inte stödjer, och kräver säkerheter, eget kapital samt noggrann uppföljning. Majoriteten av låneansökningarna via Kameo avslås. Det innebär inte att de godkända projekten är riskfria, men det visar att vi kunde ha hanterat betydligt större volymer på vår plattform om vi hade ignorerat riskerna som våra investerare tar genom att investera i de lån vi förmedlar.


Identifiering av intressekonflikter och åtgärder 

Även om Kameo har en långsiktig strategi kan intressekonflikter uppstå mellan Kameo och våra kunder, och även mellan olika kundgrupper. För att säkerställa att sådana intressekonflikter inte påverkar våra prioriteringar och kundernas intressen negativt, har vi identifierat olika aktuella intressekonflikter och konkreta åtgärder för att minska effekten av dessa intressekonflikter.

Kameo följer en grundläggande princip om att alltid agera i sina kunders bästa intresse. Detta inkluderar att:

 • Att Kameo ska följa upp och undersöka förhållanden i projekten oavsett om alla avgifter som ska betalas till Kameo har betalats eller inte.
 • Att Kameo alltid ska bedöma låneansökningar på ett korrekt sätt, med hjälp av lämpliga verktyg och i enlighet med lagar och interna policys, oavsett lånebeloppet, det belopp som krävs för att förmedla lånet och den riskklass som sätts på lånet.
 • Att låneansökningar ska avvisas om risken som lånet representerar:
  • inte rimligen kan förstås av Kameos investerare;
  • är så hög att investerarna inte rimligen kan få en ränta som står i proportion till risken;
  • innebär att en rättvis ränta skulle vara så hög att det är lämpligt för låntagaren att ta lånet;
  • bara kan minskas genom personliga garantier som utsätter en person för en oacceptabel risk för personlig konkurs eller förlust av bostad.
 • Att erbjuda samma servicenivå till alla kunder, oavsett:
  • vilka belopp den aktuella investeraren har investerat, eller den aktuella låntagaren har lånat;
  • avgifter som betalas eller ska betalas av den aktuella kunden, eller;
  • eventuella relationer mellan Kameo och kunden.

Majoriteten av kreditkommittén ska bestå av personer som inte har ansvar för lånevolym och intäkter, och kreditanalytiker ska mätas och få feedback baserat på hur de senare presterar på de lån de har analyserat.


Intressekonflikter och nära relationer

Väsentliga intressekonflikter kan uppstå eftersom personer som är associerade med Kameo investerar i eller finansierar sina egna projekt genom plattformen. Därför styrs investering och finansiering av sådana nära relationer specifikt genom europeiska regelverk för crowdfundingplattformar1.

Investerare 

Kameo kan inte själva investera i lån på Kameos plattform. 

Kameo tillåter så kallade nära relationer och företag att investera på plattformen. Det innebär att även följande personer och företag får investera på plattformen: 

a) Aktieägare som direkt eller indirekt kontrollerar mer än 20% av Kameo Investment Platform AB; 

b) Även anställda och medlemmar i ledningen för Kameo Investment Platform AB; 

c) Företag som kontrolleras av någon av personerna eller företagen nämnda i a) och b), samt företag som kontrollerar något av företagen nämnda i a). 

 
När en person eller något företag nämnt i a) – c) har investerat i ett lån på Kameos plattform, meddelar vi detta där du hittar dina investeringar. Du hittar informationen genom att logga in på din användarprofil och gå till [mina investeringar]. Nära relations-investeringar är markerade med ett [N] och detaljer om nära relations-investeringarna får du genom att klicka på bubblan. Du kan skriva ut översikten över dina investeringar med eller utan information om nära relations-investeringar genom att följa länkarna precis under investeringsöversikten på din profil. Informationen om nära relations-investeringar raderas inte efter att ett lån har återbetalats.
 
Eftersom anställda och medlemmar i ledningen kan ha tillgång till mer information om ett lån eller en låntagare än vad som ryms i investeringsinformationsbladet, har Kameo begränsat anställdas och ledningens möjlighet att investera i lån på Kameos plattform. Inga anställda och medlemmar i ledningen får investera i lån förrän det har gått minst 72 timmar sedan låneuktionen öppnade. Anställda med roller eller ansvar för uppföljning av lån efter utbetalning får inte heller investera mer än 1000 € i varje enskilt lån. Beloppsgränsen syftar till att begränsa den möjliga påverkan egna investeringar kan ha på arbetet som utförs för Kameo som helhet.

 
Låntagare 

Kameo accepterar inte att personer nämnda i a) – c) ovan skaffar kapital genom låneuktioner på Kameos plattform. Kameo godkänner heller inte finansiering av projekt där en sådan nära relation har en annan väsentlig ekonomisk roll i projektet, som säljare, köpare eller huvudentreprenör. Detsamma gäller om en sådan roll innehas av ett företag där en nära relation eller en medlem av kreditkommittén sitter i ledningen eller äger 10% eller mer av företaget.

  
Annan intressekonflikt med nära relation

Kameo erbjuder ingen kompensation vare sig till kreditanalytiker eller medlemmar i kreditkommittén som är kopplad till storleken på de volymer som Kameo behandlar eller godkänner för förmedling via plattformen.


Andra intressekonflikter

Kameo har även bedömt möjliga intressekonflikter mellan olika kundgrupper och vidtagit åtgärder baserat på dessa bedömningar. Särskilt viktigt är att säkerställa lika tillgång till information för alla potentiella investerare i ett lån, samt att säkerställa att Kameos granskning och uppföljning av varje låntagare och projekt inte påverkas av vem som har investerat i lånet eller vem låntagaren är. 

(i) Investeringfonder och liknande som etablerats av Kameo 

Kameo-gruppen har etablerat flera företag som har, har haft eller avses ha verksamhet som alternativa investeringsfonder (AIF). Dessa företag erbjuder, har erbjudit eller avser att erbjuda investeringstjänster för en begränsad eller öppen krets av investerare. Företagen har eller avser att investera i lån som förmedlas av Kameo och på det sättet ge investerarna möjlighet att få avkastning från sådana lån som Kameo förmedlar utan att aktivt behöva delta i varje enskild lånauction. Företagen underlättar även refinansiering av crowdfunding-lån till större banker, vilket ger både småspararna högavkastningsinvesteringar och låntagaren en rimlig ränteprofil och tillgång till större lån än vad Kameo kan erbjuda via crowdfunding. 

Kameo som koncern har ett intresse av att lån som är helt eller delvis finansierade av någon av Kameos AIF:er hanteras utan försening och återbetalas utan misskötsel, för att säkerställa att fonderna får den avkastning de är tänkta att få. Detta intresse kan dra uppmärksamheten och resurserna mot de lån som AIF:erna har investerat i. För att säkerställa att dessa lån inte prioriteras på bekostnad av andra lån som Kameo förmedlar, ska AIF-ramarna för investering förhindra: 

 • att AIF:erna fyller på lån som crowd inte har fyllt; 
 • att AIF:erna inte köper eller refinansierar andelar av lån på Kameos plattform om detta inte redan har bestämts när lånet ursprungligen publicerades på plattformen; och 
 • att AIF:en tar en koncentrationsrisk som utsätter AIF:ens investerare för förluster.
   

(ii) Garanter och stora investerare 

Kameo har ingått avtal med vissa professionella investerare som gör det möjligt för Kameo att garantera låntagaren att lånet som finansieras via plattformen blir 100% fulltecknat. När Kameo har gett en sådan garanti framgår det i presentationen av lånet på hemsidan att lånet är "garanterat fulltecknat". Kameo har en kommersiell fördel av att kunna garantera att lån blir fulltecknade. 

Vissa investerare på Kameos plattform investerar också betydligt större belopp än genomsnittsinvesteraren, och bland icke-norska investerare kan investerade belopp vara betydligt högre än den norska maximalgränsen på 1 miljon kronor per år. Kameo har också avtal med banker och kreditinstitut som innebär att dessa investerar i lån som förmedlas av Kameo. Tillgången till större investerare och institutionellt kapital säkerställer Kameos förutsägbarhet i hur stora volymer Kameo totalt kan finansiera via plattformen över tid. Detta är viktigt för att Kameo ska kunna konkurrera med banker och andra om stora och professionella låntagare. 

Kameo har därför ett intresse av att säkerställa att lån där sådana investerare har investerat inte missköts. Därmed har Kameo också ett intresse av att de investerare som även fungerar som garanter är nöjda med sina investeringar och får en bra nettoavkastning. 

Kameos intressen kopplade till dessa två investerargrupper kan dra uppmärksamheten och resurserna mot de lån där garanter och stora investerare har investerat. För att säkerställa att dessa lån inte prioriteras på bekostnad av andra lån som Kameo förmedlar, ska Kameo regelbundet bedöma hur garanterat fulltecknade lån presterar jämfört med andra lån på plattformen, inklusive hur ofta lånen ändras i riskkategori, antal åtgärder som vidtas efter utbetalning, andelen misskötsel och andelen förluster. 

(iii) Låntagare och investerare 

För att hantera säkerheten för lån och en korrekt indrivning av skulder, agerar Kameo som investerarnas ombud enligt Kameos allmänna villkor. I denna roll har Kameo en fullmakt som tillåter Kameo att, på investerarnas vägnar, fatta vissa beslut gällande lånet och förhandla fram ändringar eller göra vissa avsteg från rättigheterna enligt låneavtalet med låntagaren. Denna position kan leda till en potentiell intressekonflikt för Kameo, där investerarnas gemensamma intressen kan skilja sig från låntagarens intressen.

När Kameo agerar som ombud för investerare, ska Kameo alltid se till att alla åtgärder håller sig inom fullmaktens ramar, och strikt följer sina egna riktlinjer och instruktioner när det gäller hantering av problematiska lån och indrivning av skulder. Kameos riktlinjer är grundade på principen om att flexibla lösningar oftast gynnar investerarna bäst. Detta innebär att Kameo behandlar varje betalnings- och återbetalningssvårighet individuellt, istället för att tillämpa fördefinierade, strikta tidsgränser och formella indrivningsmetoder.

Varje situation bedöms unikt, med hänsyn till låntagarens skuldsituation, nuvarande marknadsförhållanden, det förväntade värdet av säkerheterna för lånet, samt andra faktorer som kan vara relevanta. Denna metodik säkerställer att Kameo alltid agerar i investerares bästa intresse, anpassat efter varje enskilt fall och dess specifika omständigheter.


1 Europaparlamentets och Rådets förordning 2020/1503 art. 8