Ordlista

Börja investera? Här är orden du bör ha koll på

När man ska investera för första gången är det lätt hänt att tappa bort sig bland alla nya begrepp. Vi tycker att det ska vara lätt att komma igång, så vi har samlat några av de vanligaste termerna nedan.

  • Dela:

Aktier

Aktier är ägarandelar i ett aktiebolag. De ger rösträtt på bolagsstämman och kan stiga och sjunka i värde.

Amortering

Avbetalning på låneskuld.

Anbud

Erbjudande om att ingå ett avtal. Bindande för anbudsgivaren, men inte vid köp av fastighet.

Annuitetslån

Långfristigt lån med låg amortering i början. Summan av amortering och ränta är konstant under lånets hela löptid.

Arrende

Upplåtelse av mark med eller utan byggnader, mot viss årlig eller månatlig avgift.

Avgäld

Avgift. För t.ex. tomträtt, arrende, skatt eller räntebetalning.

Avkastning

Avkastningen är skillnaden mellan en placerings ursprungliga värde och värdet när pengarna betalas tillbaka till investeraren. Den uttrycks vanligen i kronor eller i procent av den totala tillgången.

Avlyft

Byggnadskreditivet man fick vid nybyggnationens början, ersätts av bottenlån.

Avstyckning

Delning av fastighet genom ny fastighetsbildning.

Balansräkning

Redovisning över ett företags/förenings skulder, tillgångar och eget kapital vid en bestämd tidpunkt.

Bankdag

Dag då bankerna håller öppet. Motsatsen är bankfridag.

Bankvärdering

Värdering av bostadens allmänna saluvärde, inför belåning i bank.

Basbelopp

Begrepp från lagen om allmän försäkring, följer årliga förändringar i prisläget.

Belåningsgrad

Belåningsgraden är förhållandet mellan det lån som finns på en fastighet och dess marknadsvärde eller köpeskilling. Exempel: om ett fastighetsbolag genomför ett bostadsprojekt för 20 miljoner kronor och lånar 15 av dessa är belåningsgraden 75%.

Belåningsvärde

Objektivt, försiktigt beräknat marknadsvärde som ligger till grund för bankens belåning. Utgår normalt från ett värderingsunderlag.

Besiktning

Teknisk/jordabalks besiktning görs före de flesta fastighetsköp - normalt på uppdrag av köparen - för att säkerställa att han fullgjort sin undersökningsplikt. Utförs endast av godkänd besiktningsman med ansvarsförsäkring och gedigna kunskaper inom byggnation.

Bindningstid

Den tid lånevillkoren för ett lån är oförändrade.

Bindningsunderlag

Den summa som räntebidrag beräknas på.

Boarea

Bruksarea för boutrymmen.  

Borgen

Att gå i borgen innebär att man tar ekonomiskt ansvar för någon annan. Det kan gälla både privatpersoner (fysisk person) och företag (juridisk person).

Borgensman

Den som gått i borgen för ett lån och som blir betalningsskyldig om inte gäldenären betalar. Kan gälla max en fast summa eller att ta över allt betalningsansvar (proprieborgen).

Borgenär

Kreditgivare med fordran, t.ex. banker och hypoteksinstitut.

Bostadsrätt

Upplåtelse av bestämd lägenhet i fastighet i obegränsad tid p.g.a. andel och medlemskap i bostadsrättsförening som äger fastigheten.

Bottenlån

Lån med bättre säkerhet i fastighet eller bostadsrätt. Normalt upp till 85% av marknadsvärdet. Denna typ av lån kan fås med bunden fast ränta.

Bottenpant

Se förklaring under pantbrev.

Bruksarea

Är den yta av en nyttjandeenhet som begränsas av omslutande byggnadsdelars insida. För uppmätning av bruksarea fordras en uppdelning av varje våningsplan i sammanhörande utrymmen (begreppets fullständiga definition är betydligt mer omfattande).

Bunden ränta

Ränta som ligger fast vid en bestämd räntesats under en given tid.

Byggnadskreditiv

Tillfälligt lån för finansiering av nybyggnad eller ombyggnad under byggnadstiden.

Byggnadslov

Krävs i princip för all ny- till eller ombyggnad. I nya Plan- och byggnadslagen kallas det rivningslov, marklov och bygglov. Fås från kommunens byggnadsnämnd.

Byggnadsnämnd

Det kommunala organ som prövar frågor om bygglov och planfrågor.

Crowdfunding

Crowdfunding innebär att flera personer går samman och finansierar ett projekt. Vad finansieringen innebär och vad “the crowd” får tillbaka varierar:

● Lånebaserad crowdfunding: Du lånar ut pengar till en person eller ett företag under en viss period och får ränta.

● Aktiebaserad crowdfunding: Du får ägarandelar i ett företag mot en viss summa pengar.

● Belöningsbaserad crowdfunding: Du får en produkt eller tjänst tillbaka soom tack för pengarna du ger till ett företag eller en person.

● Donationsbaserad crowdfunding: Du ger pengar till en person eller ett företag utan något i utbyte.

Deflation

Att det råder deflation innebär att den allmänna prisnivån i samhället sjunker och att pengarnas värde ökar. Motsatsen till deflation är inflation.

Detaljplan

Reglerar utformningen av ett område i detalj. Karta + skriftliga planbeskrivningar.

Diversifiera

Att sprida sina investeringar på flera olika områden brukar kallas att diversifiera. Det kan handla om att investera i olika tillgångsslag (som exempelvis aktier, fonder, crowdfunding, fastigheter och guld) men också om att investera i olika alternativ inom ett tillgångsslag (till exempel olika projekt inom crowdfunding).

Dolda fel

Fel i fastighet, som inte köparen vid sin noggranna undersökning kunnat upptäcka eller bör ha räknat med p.g.a. husets ålder, skick eller pris. Säljaren kan då bli ansvarig för dessa.

Driftkostnader

T.ex. Uppvärmning, el, vatten, renhållning, sotning, samfällighet, försäkringar, m.m.

Dödning

Av pantbrev, servitut mm. Om pantbrev förkommit ställs ansökan om dödning av detsamma till berörd tingsrätt, så att det kan avföras från fastighetsboken.

Effektiv ränta

Används för att jämföra olika krediter. Alla avgifter ingår omräknat till årsränta.

Entreprenad

Då ett företag anlitas för att utföra ett arbete i sin helhet eller viss del därav.

Exekutiv försäljning

Tvångsvis försäljning genom kronofogdemyndigheten.

Fastighet

Fast egendom som är redovisad i fastighetsregistret som självständig rättslig enhet.

Fastighetsbeskrivning

Fastighetsmäklarens fakta om fastigheten som inhämtats från myndigheter, bank och kommun samt säljarens upplysningar om fastighetens skick, driftkostnader m.m.

Fastighetsbok

Tingsrättens register över alla fastigheter i domsagan med uppgift om lagfarna ägare, servitut, pantbrev, mm. Ersätts numera av lantmäteriverkets centrala fastighetsdataregister.

Fastighetslån

Ett fastighetslån är ett lån som används för finansiering av förvärv/utveckling av tomträtt eller fastighet. Som säkerhet används ofta pantbrev.

Fastighetsregister

Lantmäteriets förteckning av alla fastigheter med uppgift om areal, officialservitut mm. Se även inskrivningsregister.

Fastighetsskatt

Utgår årligen på alla fastigheter.

Fond

En fond är en samling värdepapper, innehållande till exempel aktier och/eller räntebärande papper. Investerare kan köpa andelar i fonden och dess värdepapper, som kan sjunka och stiga i värde.

Fri grund

Tomt med äganderätt.

Företagslån

Ett företagslån är ett lån som används av ett bolag. Säkerheten för lånet kan variera.

Förfallodag

Dag då ränta och amortering på lån skall betalas.

Förköpsrätt

Kommunens rätt att under vissa förutsättningar träda in i köparens ställe när en fastighet säljs.

Garanterad ränta

Garanti från staten att låntagarens räntenivå på ett bestämt underlag ej skall överstiga en viss nivå enligt äldre bidragsregler.

Gemensamhetsanläggning

En anläggning som är gemensam för flera fastigheter. T.ex. avlopp, uppvärmning m.m.

Gravationer

Belastningar, som t.ex. servitut eller nyttjanderätter pantbrev/inteckningar etc.

Gravationsbevis

Skriftligt utdrag ur fastighetsboken med uppgift om lagfarna ägare, uttagna pantbrev, inskrivna nyttjanderätter m.m.

Gäldenär

Den skuldsatte personen (kredittagaren).

Hypotek

Säkerhet, pant som ställs för lån i bank.

Hypoteksinstitut

Särskilda långivare för fastighetsbelåning. Bedriver inte någon bankrörelse i övrigt. Beviljar lån med bunden ränta och längre amorteringstid.

Hypotekslån

Bottenlån i hypoteksförening eller institut.

Inflation

Att det råder inflation innebär att den allmänna prisnivån i samhället ökar och att pengarnas värde minskar. Motsatsen till inflation är deflation.

Inomläge

Pantbrevens förmånsläge i förhållande till andra pantbrev i fastigheten.

Inskrivning

Anteckning i fastighetsboken om t.ex. ny ägare, servitut m.m.

Inskrivningsmyndighet

Tingsrätten är en sådan och där registreras lagfarter mm.

Inskrivningsregister

Ersätter fastighetsboken och fastighetsregistret till stor del. Handhas av lantmäteriverket.

Inteckning

Äldre benämning på själva pantbrevet, dels själva inskrivningsförfarandet för pantbrev.

Jordabalken

Lag som reglerar juridiska frågor som rör fast egendom.

Jämkning

En förhandsanpassning av den preliminära skatten till den beräknade slutliga skatten. Ansökan görs hos lokala skattemyndigheten.

Kapital

Ordet “kapital” kan ha många betydelser. Tillgångar minus skulder eller finansiell förmögenhet är två av dem.

Kapitalkostnad

Utgiften för ränta och amortering på ett lån.

Kassaflöde

Kassaflöde syftar på de faktiska transaktionerna av pengar in och ut från företag.

Klyvning

Delning av fastigheter till nya enheter.

Kreditbedömning

En kreditbedömning innebär att en långivare undersöker och analyserar en låntagares kreditvärdighet.

Kreditbetyg

Kreditbedömningen (se ovan) resulterar ofta i ett sammanvägt betyg av låntagaren, kallat kreditbetyg. Betyget indikerar låntagarens kreditvärdighet.

Kreditvärdighet

Kreditvärdighet syftar på ett lands, ett företags eller en persons förmåga att betala sina skulder.

Köpebrev

Kvitto på slutlikviden vid fastighetsköp och innehållande vissa formella krav. På denna handling söks sedan normalt lagfart för den nya ägaren och är ett bevis för att köpet är genomfört.

Köpekontrakt/avtal

Köpehandling där vissa formella krav måste vara uppfyllda för att köpet skall vara giltigt och bindande mellan parterna. I den regleras också villkoren för köpet.

Lagfart

Inskrivning av äganderätten i fastighetsboken. Med lagfarten följer en rad rättigheter.

Likvidavräkning

Den slutliga ekonomiska avräkningen mellan köpare och säljare. Upprättas normalt av fastighetsmäklaren på tillträdesdagen och fördelar bl.a. räntor på övertagna lån m.m.

Lånebild

Sammanställning av befintliga lån och deras villkor.

Löptid

Den tid inom vilken lånet skall återbetalas.

Marginalskatt

Den skatt du betalar på den sista hundralappen av din inkomst.

Marknadsräntor

De räntesatser som är gällande på lånemarknaden.

Notariatlån

Lån från privatperson eller företag som bevakas av en banks notariatavdelning.

Nyttjanderätt

Arrende, hyra, upplåtelse av olika slag till person eller företag. Tidsbegränsat. Belastar fastigheten. Se servitut.

Näringsfastighet

Fastighet som ej är att hänföra till privatbostad.

Omslagsrevers

Skuldebrev som anger villkor och panter. Ligger som omslag kring pantsatt pantbrev.

Pantbrev

Ett pantbrev (också kallat bottenpantbrev, eller bara bottenpant) utfärdas som bevis för att en fastighet har intecknats hos Lantmäteriet och ges från låntagare till långivare som säkerhet. Det innebär att om låntagaren inte kan betala sitt sitt lån kommer den som har pantbrevet att få pengar i första hand.

Rak amortering

Lånet återbetalas i lika stora delar under hela lånetiden.

Realisationsvinst/-förlust

Den beskattningsbara vinst eller den skattereduktionsberättigade förlust som uppstår vid försäljning av fastighet eller annan bostad.

Relaxation

Avlyft av de pantbrev/ inteckningar som belastar en fastighet.

Revers

Skuldförbindelse som anger lånestorlek och villkor.

Risk

Det finns ingen allmänt accepterad definition av risk. Det kan antingen syfta på sannolikheten för att en viss händelse inträffar, på konsekvenserna av att denna händelse inträffar, eller en kombination av de båda. Du kan läsa mer om risk och avkastning i relation till Kameos plattform här. [https://www.kameo.se/Risk-och-kreditbedoemning]

Riskbetyg

Se kreditbetyg.

Ränta

Ränta brukar vanligen beskrivas som “priset på pengar”. Det kan till exempel vara det pris du betalar för att låna pengar eller den avkastning du får på dina insatta pengar. Räntan uttrycks oftast i procent av totalbeloppet och kan vara antingen fast eller rörlig.

Räntebidrag

Bidrag som täcker en del av räntekostnaden för nybyggda hus. Se garanterad ränta.

Rörelsekapital

Det kapital som ett företag behöver för att finansiera den löpande verksamheten brukar kallas rörelsekapital. I grunden är det en redovisningsterm, som betecknar samtliga omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder.

Rörlig ränta

Räntan förändras med det allmänna ränteläget.

Samfällighet

Sammanslutning av fastigheter för t.ex. skötsel och drift av gemensam anläggning.

Serielån

Långfristiga lån, som amorteras efter en i förväg bestämd plan. Amorteringsprocenten ökar successivt vid varje konverteringstillfälle.

Servitut

Varaktig upplåtelse av rättighet i fastighet till förmån för en annan. Kan t.ex. gälla rätt till väg eller vatten i brunn, strand m.m.

Stamfastighet

Fastighet från vilken din tomt är avstyckad.

Statligt bostadslån

Lån från staten som beviljades t.o.m. 1992 för ny-, till- och ombyggnad av bostäder.

Stämpelskatt

Kallas vanligen lagfartskostnad. Tas även ut när ett pantbrev tas ut.

Säljarrevers

Skuldförbindelse från köparen till säljaren som tecknas vid köpet.

Säljbeskrivning

Tillhandahålls av fastighetsmäklaren. Innehåller uppgifter om bostaden som mäklaren sammanställt och inhämtat bl.a. från myndigheter, banker, föreningar och säljaren.

Taxeringsbevis

Fås från lokala skattemyndigheten och visar taxeringskod (typ av användning av fastigheten) och åsatt taxeringsvärde.

Taxeringsvärde

Ligger till grund för fastighetsbeskattningen.

Tillträdesdag

Dagen då köpebrev skrivs, köparen övertar ansvaret för fastigheten och slutbetalning normalt sker.

Tomträtt

Upplåtelse av fastighet på i regel 60 år av stat eller kommun mot årlig avgift (avgäld). Avgälden regleras med vissa mellanrum, normalt var 20:e år.

Topplån

Lån med sämre säkerhet i fastighet eller bostadsrätt. Normalt upp till max 100 % av marknadsvärdet. Denna typ av lån tas i vanlig bank och kan normalt endast fås med rörlig ränta.

Undersökningsplikt

Köparens skyldighet att noggrant undersöka varje tillgänglig del av fastighet med dess byggnader. Säljaren kan ej ställas till svars för fel som köparen borde kunnat upptäcka.

Upplupen ränta

Räntan på ett lån som avser tid fram till dagens datum.

Upplysningsskyldighet

Säljarens skyldighet att för köparen redovisa och peka på omständigheter beträffande fastigheten som en köpare har rätt att få veta före köpet.

Uppskovsavdrag

Uppskov med att betala skatten vid försäljning av privatbostad som varit permanentbostad, då man förvärvar ny privatbostad och avser att bosätta sig där.

Värdeintyg

Ersätter taxeringsbevis om fastigheten inte är självständigt taxerad. Utfärdas av lantmätare.

Värdering

Görs av värderingsman eller fastighetsmäklare före en försäljning och/eller vid nybelåning av fastighet, bostadsrätt etc. Avgör den maximala belåningsgraden.

Ägarhypotek

Den del av panten/pantbrevet som inte behövs som säkerhet för lånet då det t.ex amorterats ned. Denna överskjutande del tillfaller ägaren av fastigheten.

Överhypotek

Beteckning för när ägarhypoteket pantförskrivs för lån.

Överränta

Extra ränta som tas ut p.g.a. för sen betalning.

Tillbaka till toppen