Så fungerar säkerheten i våra lån

Petter

Till skillnad från till exempel aktier har lånen på Kameos plattform alltid en underliggande säkerhet. Säkerheterna varierar mellan varje lån men kan bland annat bestå av pant i en fastighet eller personlig borgen. Här reder vi ut hur de olika säkerheterna fungerar.

  • Dela:

Av Kameo I  Publicerat 2020-04-20


De två mest förekommande säkerheterna som ställs för lånen i Kameo är pant eller borgen. Panten kan vara i form av fastighetspant, företagsinteckning, aktiepant och pant i bostadsrätter, medan borgen handlar om bolagsborgen eller personlig borgen.


1. Fastighetspant
För fastighetsprojekt är pant i fastighet den säkerhet som är vanligast förekommande då det i de allra flesta fallen finns just en fastighet i bolagets ägo. Precis som för alla säkerheter blir en inteckning (pant) aktuell om det skulle uppstå en situation som innebär betalningssvårigheter för låntagande bolag. I det fallet kan den aktuella fastigheten säljas för att betalning till långivaren ska kunna ske. Värdet på panten i en fastighet är den del som långivaren har rätt till. Det är särskilt två saker som är särskilt viktigt att tänka på när man bedömer en pant – belåningsgrad och prioritetsordning.


Belåningsgrad kallas också för Loan to Value (LTV) och är förhållandet mellan belåning och värdet av fastigheten. Om LTV:n exempelvis är 70% innebär det att värdet på fastigheten måste sjunka mer än 30% vid försäljning, innan du som investerare påverkas negativt och eventuellt får en förlust. Skillnaden mellan lånebeloppet och värdet på fastigheten är det som skyddar dig som investerare när priserna faller. Ju högre belåningsgrad, desto högre är risken för dig som investerare.


Prioritetsordning av panten talar om vilket plats i kön långivaren står innan panten kan infrias. Om exempelvis en fastighet måste tvångsförsäljas, har den som har första prioritet, eller bottenpant, rätt till hela sin fordran (eller så mycket som möjligt) före fordringsägare med sämre prioritet, långivare med lägre prioritet får sedan ta del av det som blir kvar i efterföljande prioritering.

- Fastighetspant är den vanligast förekommande säkerheten vi har för ett lån, säger Petter Leidvik, Lending Operations Manager på Kameo. Styrkan ligger både i att det är en konkret egendom som ställs som säkerhet och att den ofta är relativt enkel att värdera. En annan fördel är att när panten registreras ger den en tydlig riktlinje för hur mycket och i vilken ordning långivarna får återbetalning om det blir tvångsförsäljning för att uppfylla låntagarens skyldigheter.


2. Personlig borgen
När en personlig borgen tillhandahålls för ett lån, betyder det att borgensmannen - t.ex. företagets huvudägare – personligen är skyldig att ta över kvarvarande skuld om det låntagande företaget inte längre kan betala. Garantin kan täcka antingen hela lånebeloppet eller en del av det.
- Personlig borgen kan ses som ett tecken på att borgensmannen tror starkt på projektet, säger Petter. När ett lån säkerställs med personlig borgen betyder det att borgensmannen ställer sin privata ekonomi som garanti för lånet. Privata tillgångar som bilar och bostäder ingår då indirekt i säkerhetspaketet.


3. Bolagsborgen
Bolagsborgen innebär att ett annat företag, t.ex. inom samma koncern, åtar sig att betala för det låntagande företagets räkning om låntagaren inte längre kan göra det själv.

- När bolagsborgen ställs som säkerhet gäller det att bolaget äger något av värde, säger Petter. Om borgensåtagandet ställs av ett holdingbolag som uteslutande äger det låntagande företaget tillför det inte något extra värde till säkerhetspaketet. Däremot, om borgensåtagandet ställs av ett starkt moderbolag med flera andra inkomstkällor, betyder det 1) att moderbolaget kan använda medel på annat håll för att täcka räntor och återbetalningar, och 2) att det finns fler tillgångar som kan säljas och användas för att betala av skulden i fall av konkurs.


4. Företagsinteckning
Företagsinteckning är inteckningar på företagets tillgångar, t.ex. lager, driftsutrustning etc. som kan säljas om företaget får betalningssvårigheter. Det är en mer flexibel typ av inteckning än en pant, eftersom tillgångarna som då säljs är en del av företagets normala drift och därmed kan ersättas när nya varor köps och säljs eller byts ut.
- Värdet på en företagsinteckning beror till stor del på typen av företag, säger Petter. Till exempel är det relativt enkelt att värdera tillgångarna i en bilfirma, och det är lätt att föreställa sig att vissa kommer att köpa dessa tillgångar i händelse av konkurs. När det gäller ett IT-företag, till exempel där tillgångarna huvudsakligen består av mjukvara och patent, kan det vara mer utmanande. 


5. Aktiepant
Om ett företags aktier pantsätts kan dessa säljas i händelse av att låntagaren inte kan betala. Detta kräver dock att det finns en köpare, till exempel ett annat företag vill ta över verksamheten. Alternativt kan fordringsägaren själv ta över aktierna i fråga (och därmed ägandet till företaget eller delar av det) för långivarnas räkning, men i så fall kommer det att vara en mer komplex process att uppfylla långivarnas krav än vid en försäljning.

- Aktiepant kan vara en bra säkerhet om det finns värde i bolaget. Men det är viktigt att vara uppmärksam på att det är svårt att värdera säkerheten eftersom betalningssvårigheter för ett bolag ofta beror på att värdet minskat i ett bolag. Pantsättaren har dock en mycket liten kontroll över vad som händer i företaget vid en möjlig konkurs.


Är du intresserad av att investera i företags- och fastighetslån?

Öppna ett kostnadsfritt konto