Kreditrisk vid investering i företagslån

Avkastning och risk

Genom Kameo kan du investera i säkerställda lån till småföretag och fastighetsprojekt och tjäna mellan 5 och 15 % årlig avkastning.

Hur mycket varje lån genererar i avkastning till dig beror bland annat på kreditbetyget. 

Trots att Kameo genomför en grundläggande riskbedömning, baserat på externa analyser från UC och Experian, kan det hända att låntagare inte klarar att betala räntan eller att återbetala lånet.
Kameo kommer som låneombud endast att presentera information från låntagaren, och som långivare behöver du vara medveten om de risker som en investering innebär och hur du hanterar dessa.

Så räknar du på ränta och kreditrisk

Kreditanalys

Räntenivåerna vi sätter bestäms av kreditbetyget och värdet på den säkerhet företaget ställer för lånet. Räntesatserna reflekterar vår bästa uppskattning av en rättvis avkastning i förhållande till den risk respektive lån innebär.

Kreditbetyget baseras på externa betyg som vi hämtar från kreditupplysningsföretagen UC och Experian. Därefter säkerställs betyget ytterligare av vår interna kreditmodell. Det är vår policy att aldrig sätta ett högre kreditbetyg än de externa betyget, bortsett från enstaka undantagsfall då vi har särskild anledning att göra det, vilket till exempel kan vara om säkerheten är bättre än normalt.

Att investera i företagslån är givetvis inte som att ha pengarna på banken. För att få en rättvis jämförelse måste du som investerare beakta risken för kreditförluster. 

Kreditbetyg Ränta Kreditrisk* LGD* Förväntad kreditförlust Förväntad avkastning
A 5-7% < 0,24% 30% < 0,1% 4,9-6,9%
B 6-8% 0,25 - 0,74% 30% 0,1-0,2% 5,9-7,8%
C 8-11% 0,75 - 3,0% 30% 0,2-0,9% 7,8-10,1%
D 11-13% 3,0 - 8,0% 30% 0,9-2,4% 10,1-10,6%
E 13-15% > 8,0% 30% > 2,4% 10,6-12,6%

Exempel

Om du sprider dina investeringar på minst 10 olika lån inom riskklass C, kan du förvänta dig 7,8-10,1% avkastning på det investerade kapitalet, inräknat förväntade kreditförluster. Eftersom förväntade kreditförluster nu är medräknade kan den framräknade avkastningen i sista kolumnen jämföras med räntan du får hos din bank! MEN: Notera att om du endast investerar i ett enda lån, istället för att sprida dina investeringar, kan det hända att du förlorar hela investeringen trots att förväntad avkastning varit exempelvis 7,8%.

* Källa: Kreditupplysningsföretaget UC.

Så läser du tabellen

Kreditbetyget sätter räntan

Du ser att kreditrisken är högre för ett lån med kreditbetyg C jämfört med ett lån med betyg A. Denna skillnad återspeglas i räntan Kameo sätter för de olika lånen.
I den tredje kolumnen ser du UC:s statistik för kreditrisk. Siffran 3,0% för kreditbetyg D betyder exempelvis att risken för att ett företag med betyg D skall hamna på obestånd eller få betalningssvårigheter är 3%. Den som har pengar utlånade till ett företag som hamnar i den situationen riskerar att förlora hela eller delar av det utlånade kapitalet och även avtalad ränta som ännu inte är betald.

Vid en obeståndssituation för ett låntagande företag, s k default, kommer Kameo att lämna över ärendet till en advokat som får driva en kravprocess. I kravprocessen realiseras ställda säkerheter (pant, borgen) med syfte att säkra återbetalning av så stort belopp som möjligt av skulden och de avtalade räntorna. Definitionsmässigt är det default när en oreglerad skuld inte har betalats inom 60 dagar.

Enligt statistiken räddas i genomsnitt ca 70% av en förfallen skuld vid realisering av panter och borgen. Genomsnittlig kapitalförlust är alltså 30% vid en default. Siffran kallas med en engelsk term för Loss Given Default, LGD.

För att räkna ut den förväntade kreditförlusten multipliceras siffran för kreditrisk med siffran för LGD, som du ser i kolumnen förväntad kreditförlust.

För att få ett rättvist mått på avkastningen när du investerar genom Kameo behöver den förväntade kreditförlusten subtraheras från den avtalade räntan på lånen. Resultatet ser du i den sista kolumnen i tabellen. Siffrorna där visar alltså förväntad avkastning inräknat kreditförluster.

Viktigt att sprida risken

Statistiken i tabellen bygger på ett genomsnitt för ett stort antal företag och obeståndssituationer. För att dina investeringar skall följa tabellens siffror är det därför viktigt att du också, så långt det är möjligt, sprider dina investeringar på många olika lån, helst över 10 st.

Hantera riskerna när du investerar

Det är viktigt att komma ihåg att när du investerar och lånar ut pengar via Kameo medför det att du tar en viss risk. Trots att Kameo har en gedigen kreditbedömningsprocess kan det hända att låntagare inte klarar att betala räntan eller att återbetala hela eller delar av lånet.

Som investerare och långivare måste du vara medveten om de risker som en investering innebär och hur du hanterar dem.

Kameo gör allt för att du ska vara så välinformerad som möjligt om en potentiell investering, men det är alltid du själv som tar investeringsbeslutet.

  • Även sunda företag eller fastighetsprojekt kan råka ut för negativa överraskningar. Låna därför aldrig ut för stor del av ditt kapital till ett enskilt bolag. Kom även ihåg att historiska resultat inte garanterar goda framtida resultat för ett företag.
  • Skapa en portfölj med flera olika bolag, minst 10 st, så att du sprider risken. Om du sprider riskerna kan du uppnå en god avkastning även om något bolag i din portfölj skulle orsaka en kreditförlust.
  • Kameo är i uppstartsfasen och eftersom antalet lån är begränsat kommer du inte kunna bygga en väl spridd portfölj direkt. Vi rekommenderar därför att du begränsar dina investeringar i början och bygger ut den vartefter fler lån listas på plattformen.
  • Kameo föreslår att du inte lånar ut mer än 10% av ditt disponibla kapital och att du tänker igenom hur lån på Kameo passar ihop med ditt övriga sparande.

Vår kreditbedömningsprocess

create_account

Inledande screening

Grundläggande uppgifter om ansökande företag hämtas in elektroniskt och screenas i samarbete med våra partners UC och Bisnode. Endast företag med UC-score 3 eller bättre godkänns.

Crowdfunding Kameo

Låneansökan

Det ansökande företaget skickar in kompletterande information för att färdigställa låneansökan, såsom     finansiell information, projektbeskrivning samt detaljerad information om ägare och styrelse.

Kreditbedömning

Analys

All information från låneansökan, våra externa partners och från intervjuer med låntagaren bedöms och     analyseras i vår egen kreditmodell.
De viktigaste faktorerna är de externa kreditupplysningarna från UC och Bisnode.

aprove_offer

Publicering

Vår kreditkommitté värderar slutligen kreditanalysen och fastställer kreditbetyg samt räntenivå. Därefter publiceras godkända låneansökningar på Kameos marknadsplats.

Extra bedömningar av fastighetsprojekt

Kreditbedömningsprocessen för fastighetslån ser likadan ut som den för företagslån. Med anledning av att fastighetslån generellt är något annorlunda och större än det typiska företagslånet på vår marknadsplats så görs en ännu grundligare bakgrundskontroll (due diligence). Den utökade bakgrundskontrollen inkluderar fysiska, finansiella och juridiska bedömningar av fastigheten och dess förväntade prestation och potential som investering. Vi utför också ytterligare bedömningar av fastighetslåntagaren, inklusive en intervju med nyckelmedlemmarna i ledningsteamet och revisorn eller låntagarens juridiska rådgivare.

Den fysiska, finansiella och juridiska bedömningen utförs i samarbete med externa konsulter och partners, och kan inkludera en oberoende värdering av tredje part. Vi eller vår värderingspartner kommer alltid att fysiskt besöka och inspektera varje fastighet. Värderingsföretaget förser oss med en rapport om den aktuella fastigheten. Rapporten innehåller bl.a. en kommentar om den lokala marknaden, och information om liknande försäljningar samt ett antal andra, för den aktuella fastigheten relevanta, parametrar. Ett exempel kan vara en transaktion av en fastighet med hyresgäster. Värderingsrapporten kommer då att inkludera en bedömning av samtliga hyresavtal och en kassaflödesanalys.

När ett fastighetslån listas på vår marknadsplats presenteras alltid lånets storlek i förhållande till värderingen som vår externa värderingspartner gjort. Detta benämns LTV (”Loan to value”), d.v.s. lån i förhållande till värde. Om LTV är 70 % betyder det att lånets storlek utgör 70 % av det uppskattade värdet. Det innebär, med andra ord, att det skulle krävas en värdeminskning på mer än 30 % innan investerarna i lånet påverkas negativt.

I de flesta fall säkras ett fastighetslån med säkerhet i den underliggande fastigheten. Då utfärdas ett pantbrev som bevis för att en inteckning av en fastighet har gjorts hos Lantmäteriets fastighetsinskrivning. Om låntagaren inte kan betala sitt lån och fastigheten säljs kommer den som har pantbrevet att få pengar i första hand. En inteckning i form av ett pantbrev är därför en säkerhet för investerarna i lånet. Det är Kameo som, på uppdrag av investerarna, innehar pantbrevet. 

Belåning av fastigheter

Fastigehtslån beräkning

För alla fastighetslån kommer vi utföra en värdering av fastigheten. Lånebeloppet jämfört med värdet på fastigheten är ett bra sätt att mäta den underliggande risken för lånet. Detta kallas Loan-to-Value, eller LTV. Skillnaden mellan värdet på fastigheten och lånebeloppet är kudden som skyddar investerarna i lånet. Det innebär givetvis att ju mer lån det är i ett fastighetsprojekt, ju mer riskfyllt är det. 

I de flesta fall säkras ett fastighetslån på Kameo med ett pantbrev. Pantbrevet utfärdas som bevis för att en inteckning i fastigheten har gjorts hos Lantmäteriets fastighetsinskrivning. Vid uppkomsten av betalningssvårigheter kommer Kameo att ta rollen som långivarombud och representera alla investerare i ett lån. Intäkterna från en eventuell fastighetsförsäljning som har varit säkerhet för ett lån kommer då att distribueras proportionellt till investerarna.

Vilka risker ställs en investerare inför?

Försenade betalningar

När du investerar i ett lån via Kameo, kommer vi månadsvis att betala ut ränta och amortering till dig från de betalningar som vi erhåller från låntagaren. Om låntagaren inte genomför betalningarna på tid, kommer du möjligtvis få dina återbetalningar senare, delvis eller inte alls. Således är återbetalningar inte garanterade.

Konkurs

Oförutsedda saker kan hända även seriösa och tillförlitliga företag och fastighetsprojekt. Om ett företag således inte längre kan hantera sina skyldigheter och går i konkurs, så avgör säkerheten vad du som långivare kan få tillbaka av utlånat belopp. En säkerhet utgör dock ingen garanti för att alla dina pengar kommer betalas tillbaka, men det ökar sannolikheten märkbart för att delar av eller hela lånet betalas tillbaka.

Marknadsrisk 

Som vid alla typer av investeringar förekommer risk. Värdet av fastigheter och efterfrågan på varor eller tjänster som ett småföretag erbjuder, går upp och ner och dessa cykler kan vara svåra att förutsäga. Om värdet faller på en fastighet, som du till exempel har lånat ut till, kan låntagaren få svårt att uppfylla sina återbetalningsskyldigheter, i synnerhet om de försöker att refinansiera sina lån baserat på den reducerade värderingen. 

Nedlagd plattform

En fördel med att investera i lån genom en plattform som Kameo är att du aldrig behöver sköta kontakten med låntagare direkt. Allt detta sköter Kameo åt dig. Dock kommer denna fördel med en tillhörande risk, om Kameo skulle gå under skulle det kunna bli svårare att komma åt dina låneinvesteringar. 

Insättningsgaranti

Kapital (SEK) som inte är investerat i lån står på Kameos klientmedelskonto i DNB Bank ASA, filial Sweden (del av Norges största finansgrupp, till 34% ägt av norska staten och med tillstånd av Finansinspektionen som utländsk bank i Sverige). Vid konkurs för Kameo skyddas ditt oinvesterade kapital av Lag (1944:181) om redovisningsmedel, vilken stadfäster att sådana medel ej skall ingå i konkursen. Ditt oinvesterade kapital är därmed enbart utsatt för risken att DNB Bank ASA, filial Sweden skulle försättas i konkurs, i vilket fall den statliga insättningsgarantin träder i kraft och dina medel är skyddade upp till 950 000 kr.

Vad gör Kameo för att lindra dessa risker?

Säkerställda lån

Vi försöker minimera risken att våra långivare lånar ut pengar till ett bolag som sedan inte kan betala tillbaka, dock kan det inträffa händelser som är omöjliga att förutsäga. Därför är vi på Kameo noga med att samtliga lån som vi förmedlar backas upp med en säkerhet som antingen kan utgöras av pant i en fastighet, borgen (personlig borgen eller moderbolagsborgen) eller företagsinteckning. Om ett bolag således går i konkurs så avgör säkerheten vad du som långivare kan få tillbaka. En säkerhet utgör dock ingen garanti för att dina pengar kommer betalas tillbaka; ditt kapital är utsatt för risk.

Långivarombud

I det fall ett bolag får svårigheter att betala tillbaka ditt lån så agerar Kameo som ditt långivarombud och sköter hela processen mot bolaget. Skuldebrev och borgensåtagande, som har utvecklats tillsammans med våra jurister på Setterwalls och Delphi, upprättas elektroniskt mellan dig och låntagaren.

Försiktig belåningsgrad (LTV)

Vi försöker undvika denna risk genom att aldrig ge lån som är större än 75% av det totala fastighetsvärdet. Det innebär att det skulle krävas en värdeminskning på mer än 25 % innan investerarna i lånet påverkas negativt. Om en låntagare kommer till oss och ber om en förlängning på sina lån, kommer vi beställa en ny oberoende värdering av fastigheten. Detta innebär att vi kan vara säkra på att lånet fortfarande uppfyller vårt krav på belåningsgrad.

Separat klientmedelskonto för investerare 

Vi har alla våra investerares pengar på ett separat klientmedelskonto hos DNB så att dina pengar hålls frånskilt från våra andra tillgångar. Om Kameo skulle gå i konkurs skulle en konkursförvaltare utses för att fördela medlen på klientmedelskontot tillbaka till investerarna. Investerarnas pengar på klientmedelskontot skulle inte distribueras till våra övriga fordringsägare. 

Kreditbedömning av låntagare

Vi på Kameo strävar efter att vara en ansvarsfull lånefacilitator och tar därför riskbedömning, kontroll av kunder (due diligence) och kreditvärdighet på stort allvar.

Vi följer därför en strikt kreditbedömningsprocess innan vi publicerar ett lån på marknadsplatsen. Processen har utvecklats gemensamt av Kameos team, partners, kreditkommitté och styrelse, vars olika kompetenser och bakgrunder legat till grund för dess utformning.

Vi använder oss endast av nationellt erkända externa partners. Bland våra viktigaste partners kan nämnas UC, Bisnode, FCG och Trapets.

Avsatt kapital för fortsatt service av lån

Enligt krav i vår tillstånd från Finansinspektionen, har vi satt undan kapital för att, vid en potentiell konkurs, försäkra sig om att en tredje part ska hantera service och återbetalning av utestående lån till våra investerare.  

Bedrägeri- och bakgrundskontroll

Bedrägeri är ett ständigt hot som vi tar på största allvar. Vi genomför alltid en omfattande uppsättning av sökningar på alla låneansökningar och människorna bakom företag för att förhindra att eventuella bedrägerier ska begås av en låntagare. Skydda investerare mot bedrägerier ligger i framkant av vår riskbedömning, dock kan ingen långivare garantera att bedrägeriförsök inte kommer inträffa men vi är övertygade om att vi har en robust metod för att minimera risken att detta ska ske.

Kameo utför omfattande kontroller av låntagaren innan vi går vidare med en låneansökan. Exempelvis utför vi domsstolssökningar och sökningar mot sanktionsförteckningar från FN och EU.

Enkelt att skapa portföljer

Oavsett om det är fastighetslån eller företagslån så rekommenderar vi alltid våra långivare att sprida riskerna på flera företag och fastighetsprojekt i flera marknader och på så sätt minska exponeringen mot en viss marknad. Vårt mål är att göra det mycket enkelt att diversifiera via Kameo och skapa breda portföljer.  

Försenade betalningar och defaults

Samtliga investeringar som görs i ett lån regleras genom ett avtal mellan investerare och låntagare. Vårt låneavtal har utvecklats i nära samarbete med de ledande svenska affärsjuridiska advokatbyråerna Setterwalls och Delphi. 

Enligt låneavtalet är det låntagarens ansvar att se till att Kameo mottar betalningar på eller innan förfallodatum. Om betalningen inte mottas kommer följande process att påbörjas:

  • 1 - 7 dagar: Påminnelse från Kameo – telefonsamtal och e-post
  • Efter 7 dagar: varning om inkasso går ut
  • Efter 14 dagar: ärendet går till vår inkassopartner Pay Solutions AB

Det kan också bli fråga om förhandling med låntagaren. En eventuell förhandling sköts av Kameo och syftar till att maximera den potentiella återbäringen till investerarna i ett lån där återbetalningen upphört. Vi kommer inte att godkänna några större ändringar av låneavtalet, såsom försenade betalningar, utan att först informera alla inblandade långivare och därefter agera utifrån ett omröstat beslut i frågan. 

Om inte inkasso ger några resultat, kommer vi att inleda en summarisk process. Om det inte ger några resultat, kommer vi att engagera våra juridiska partners för att inleda konkursförfarandet. I fall ett företag förlorar betalningsförmågan, går i konkurs, blir den del av ett lån som inte täcks av låntagarens tillgångar eller säkerhet en förlust för investerarna i lånet. Investeraren kommer att behöva bära sin del av förlusten proportionellt. 

Läs mer om den summariska processen.