Bästa investerare! Den 1 juni kommer Kameos hemsida att vara otillgänglig under en kort tid på grund av planerat underhåll. Hemsidan kommer att vara nere från kl. 10.00 och förväntas vara åter i drift ca. 2 timmar senare. Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter detta kan medföra och tackar er för ert tålamod och förståelse.

Kameo har uppdaterat de allmänna villkoren för långivare. Du hittar allmänna villkor genom att klicka på "Användarvillkor" i footern.

Låntagare

Frågor och svar låntagare

Vem kan låna genom Kameo och hur ser ansökningsprocessen ut? Hitta svar på vanliga frågor som låntagare har här.

  • Dela:

För att uppta ett lån genom ett Kameo behöver du uppfylla vissa grundläggande krav:

  • Vara etablerat som aktiebolag i Skandinavien
  • Ha positivt eget kapital
  • Kunna presentera uppdaterad finansiell information (inte äldre än tre månader)
  • Ha lämnat in minst ett årsbokslut
  • Uppnå godkänt kreditbetyg från UC och Bisnode, eller liknande

Det finns flera sätt att ansöka om ett lån genom Kameo.

  • Ansökan via kameo.se. Du kan välja att bli kontaktad av någon av våra kreditanalytiker eller själv göra en manuell låneansökan.
  • Ansökan via telefon. Ring in till oss på 010-483 58 80 så blir du vidarekopplad till en kreditanalytiker som kan upprätta en ansökan direkt.
  • Ansökan via mail. Skicka ett mail till oss på credit@kameo.se

Innan du gör en låneansökan är det bra om du har information tillgänglig gällande: projektplan, företaget som skall ta lånet, personerna bakom bolaget samt exit-strategi. Desto tidigare Kameo nås av efterfrågad information, desto snabbare kan du få svar på din låneansökan!

Du tilldelas en ansvarig kreditanalytiker som gör en initial genomgång av din låneansökan. Uppfyller ansökan inte de grundläggande kraven kommer du att få besked om detta.

Om ansökan uppfyller alla grundläggande krav kommer du att bli kontaktad gällande kompletterande information och du kommer även få möjlighet att förklara mer ingående om projektet, vanligtvis genom ett telefonmöte som bestäms mellan dig och kreditanalytikern. Om projektet möter kraven ställda av Kameo och kostnadsindikationen är inom ramen för vad ditt bolag förväntat sig tas nästa steg i processen.

Handläggningstiden hos Kameo är beroende av hur snabbt ditt bolag kan få fram efterfrågad information. Har du all information strukturerad redan från start går processen snabbare. Ansvarig kreditanalytiker inleder analysarbetet och presenterar sedan projektet för Kameos Kreditkommitté som består av medlemmar med olika typer av expertis, bland annat inom byggnation, redovisning och juridik.

Utfallet från Kreditkommittén leder sedan till tre alternativ: godkänt, icke godkänt eller komplettering.

Godkänt – ditt projekt är godkänt av Kameos Kreditkommitté och en diskussion om publiceringsdatum på Kameos plattform förs.

Icke godkänt – ditt projekt har inte kvalificerat sig för att publiceras på Kameos plattform.

Komplettering -  mer information behöver samlas in, specifika frågor kan behöva besvaras och projektet kan därefter presenteras för Kreditkommittén.

Projektet är nu godkänt att publiceras på Kameos plattform. Villkor gällande räntekostnad, avgift och löptid behöver nu godkännas av dig som låntagande bolag. Beroende på när du behöver tillgång till kapitalet tas beslut om publiceringsdatum på plattformen. 

Kreditkommittén kan även ha kommit fram till vissa kovenanter, milstolpar eller krav som behöver uppfyllas innan eller under lånets löptid.

När en överenskommelse gällande ovanstående har diskuterats fram skickas ett Låneerbjudande ut som signeras digitalt av bolagets firmatecknare via Kameos plattform.

Det finns två olika typer av lån genom Kameo: garanterat fulltecknade lån och icke garanterat fulltecknade lån.

Garanterat fulltecknat lån - Har du ett kapitalbehov som behöver vara en exakt summa vid ett givet datum kan ett garanterat fulltecknat lån vara ett bra alternativ. Till detta tillkommer då en något högre kostnad som går till Kameos garantister som garanterar lånebeloppet. Läs mer om Garanterat fulltecknade lån här. I det fall att ansökt lånebelopp inte är fulltecknat efter teckningsperiodens slut kommer då garantister att fylla upp resterande belopp.

Icke garanterat fulltecknade lån – lånet publiceras på Kameos plattform och registrerade långivare ges möjligheten att investera i ditt projekt under teckningsperioden som vanligtvis är ca 10 dagar.

Kameo sköter den administrativa processen, men är samtidigt beroende av att du som låntagare ser till att vissa saker är på sin plats. Steg ett är att du accepterar det Låneerbjudande som skickas ut till dig för digital signering. Villkoren kommer ansvarig kreditanalytiker gå igenom innan det skickas ut för signering. För att uppfylla lagstadgade regler gällande penningtvätt och andra regelverk är det viktigt att du skickar in den efterfrågade dokumentationen (lista över underlaget får du av ansvarig kreditanalytiker).

I samband med att Låneerbjudandet signeras kommer även den tilltänkta plattformstexten att bifogas. Du som låntagare är ansvarig för att informationen är sanningsenlig och korrekt.

Under lånets teckningsperiod ges långivare möjlighet att investera från belopp om 500 SEK och uppåt. Buden läggs genom befintligt kapital på Kameo-kontot eller genom att reservera bud. Långivare har möjlighet att återkalla sitt bud under teckningsperioden, detta innebär att beloppet som syns på Kameos plattform både kan gå upp och ned under teckningsperioden. För reserverade bud gäller det för långivaren att genomföra insättningen så att investerat belopp är Kameo tillhanda senast tre bankdagar efter att budet läggs. Om detta inte görs, förfaller budet och det blir då möjligt för andra långivare att investera motsvarande belopp. Detta innebär att det trots att det står att lånet är 100% fulltecknat kan vara så att Kameo inte nåtts av 100% av lånebeloppet.

Det som du i egenskap av låntagande bolag behöver tänka på är att samtliga säkerheter behöver vara på plats innan ett lån kan utbetalas. Kameo kan inte betala ut ett lån där säkerheten inte är Kameo tillhanda. Värt att ta i beaktande är exempelvis handläggningstider hos Lantmäteriet (vid pant i fastighet). Ansvaret ligger på dig som låntagande bolag att se till att allt är på plats i god tid innan utbetalning.

När lånet är utbetalt kommer ansvarig kreditanalytiker kunna genomföra uppföljningar för att säkerställa att lånets syfte uppfylls. Frekvensen av uppföljningar kan variera, men desto mer detaljerad och frekvent uppföljning underlättar för att kunna genomföra en löpande kontroll av utbetalat lånebelopp.

I låneerbjudandet framgår det om det är några specifika kovenanter som lånet har ställts mot. Det kan vara milstolpar eller att ett visst antal enheter ska ha sålts vid ett visst datum. Dessa kommer att kontrolleras löpande av ansvarig kreditanalytiker.

Har ditt bolag kommit i mål med ert projekt tidigare än beräknat eller vill ni av någon annan anledning återbetala utestående belopp tidigare än överenskommet är detta självklart möjligt. Värt att notera är att tre månader är den kortaste löptiden, återbetalas lånet innan detta kommer tre månaders ränta att debiteras. Förtida återbetalningar och delåterbetalningar innebär administrativt arbete för Kameo och det tillkommer därför en avgift på 10 000 SEK om inget annat har blivit överenskommet i låneerbjudandet.

Vid förtida delåterbetalning eller återbetalning i sin helhet underlättar det om detta meddelas i god tid innan, en avräkning av ränta och totalt utestående belopp kommer då att skickas ut av ansvarig kreditanalytiker. Vänligen notera att säkerheter ställda för lånet kommer att släppas först efter att Kameo nåtts av återbetalning.